class="logo

Учитељски студиј

1. ЦИКЛУС СТУДИЈА


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Дипломирани професор разредне наставе – 240 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 6 семестара/3 академске године (240 ECTS бодова)
 • У току студија, у току сваког семестра студенти слушају и полажу обавезне и изборне предмете – 42 обавезна и 8 изборних предмета. По завршетку студија студенти пишу и бране завршни рад.


Компетенције које се стичу завршетком основног студија


По завршетку Учитељског студија на Филозофском факултету у Бањој Луци суденти су оспособљени за самосталну реализацију наставног процеса. Исто тако, након дипломирања постоји могућност даљег усавршавања на другом, касније и трећем циклусу студија, или усавршавања на сродним студијским програмима. Завршетком првог циклуса студија и добијањем дипломе професора разредне наставе студенти стичу и сљедеће компетенције:


 • Познавање теоретских знања из темељних дисциплина педагошке науке;
 • Познавање основних психолошких знања о развоју дјетета, о личности и учењу;
 • Познавање кључних спознаја из различитих педагошких научних дисциплина;
 • Овладавање потребним нивоом информатичке писмености;
 • Овладавање елементарном методологијом потребном за мања операционална истраживања и прераду теорије;
 • Посједовање основних сазнања о организацији наставе, управљању и руковођењу школом;
 • Вођење савјетодавних сесија, педагошко терапијско дјеловање;
 • Извођење, опсервација и вредновање различитих видова интерактивног учења;
 • Основе методичких вјештина у предметима друштвених и природних наука, те у спорту и умјетничким областима;
 • Способност проучавања и анализе слободног времена, те властита оспособљеност за продуктивно коришћење слободног времена;
 • Оспособљеност за компарацију наставних система те њихово проучавање;
 • Оспособљеност за примјену разних модела индивидуализације као и за проучавање ефеката индивидуализације;
 • Оспособљеност за акциона истраживања.


Стицањем академског звања дипломирани професор разредне наставе остварује се право на заснивање радног односа на пословима и радним задацима професора разредне наставе у основним школама. Прва година радног односа јесте приправнички стаж, а након чега се полаже стручни (приправнички) испит, те се полагањем истог заснива радни однос на неодређено радно вријеме.


План студија


У актуелном Наставном плану и програму учитељског студија наведени су сви наставни предмети, а доступни су на линку: НАСТВАНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА. Силабуси за наставне предмете могу се видјети на интернет страницама одговорних наставника за реализацију наставе.


Могућност уписа, линк за упис


Право да упишу Учитељски студиј имају кандидати који су завршили средњу школу у трајању од четири године. Приликом уписа вреднује се успјех из средње школе, а пријемни испит састоји се од провјере знања из српског језика, општих интересовања за учитељски позив и теста способности. Више информација може се пронаћи на интернет адреси: упис.


2. ЦИКЛУС СТУДИЈА


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Мастер разредне наставе


Дужина трајања и обим студијског програма


 • Једна академска година/два семестра
 • Студиј се састоји од обавезних и изборних наставних предмета. У току студирања на мастер студију, поред предавања и вјежби, студентска обавеза јесте и реализација праксе у основној школи. Студенти који раде, или су радили у основној школи на пословима професора разредне наставе имају право да се тај рад призна у реализовану праксу.


Компетенције које се стичу на мастер студију


Поред значајно већих знања неопходних за реализацију наставе, мастер студиј омогућава и квалитетнији приступ у иновирању наставног процеса. По завршетку другог циклуса студирања студенти посједују сљедеће компетенције:


 • Способност проучавања и анализе перманентног образовања те властита оспособљеност за перманентно образовање;
 • Оспособљеност за квалитативна истраживања, за студију случаја и сличне истраживачке приступе;
 • Оспособљеност за анализу футуролошких концепција, за планирање и предвиђање у сфери образовања;
 • Оспособљеност за анализу рада са даровитим ученицима, за примјену и креирање наставних модела који стимулишу креативност, као и за истраживање даровитости и креативности;
 • Оспособљеност за модерну педагошку докимологију;
 • Оспособљеност за анализу ефикасности модела обуке за учење учења, за примјену наставних модела учења, те израду и креирање нових апилкативних наставних модела;
 • Оспособљеност за израду магистарског рада.


Могућност уписа мастер студија и линк за упис


Упис мастер студија омогућен је кандидатима који су завршили основне студије разредне наставе. При упису се вреднује успјех са основног студија, као и писани дио пријемног испита. Више информација везаних за упис налази се на линку, као и у информатору на линку.


План студија


План мастер студија са релевантним информацијама налази се на сљедећој страници: НАСТВАНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА. Овдје се могу видјети наставни предмети везани за други циклус студирања, али и права и обавезе студената током студирања.


Завршетком другог циклуса студија стиче се академски назив мастер разредне наставе.


3. ЦИКЛУС СТУДИЈААкадемски назив који се стиче завршетком студија


 • Доктор наука – методике разредне наставе


Дужина трајања и обим студијског програма


 • Студирање на трећем циклусу Учитељског студија траје три године/шест семестара
 • Предмети су подијељени на обавезне и изборне


У складу са опредељењем студената, након обавезних модула бира се један од сљедећих изборних модула:


 • Методика разредне наставе српског језика и књижевности
 • Методика почетне наставе математике
 • Методика наставе природе и друштва


Компетенције које се стичу завршетком докторских студија


Завршетком трећег циклуса Учитељског студија и добијањем академског звања доктор наука – методике разредне наставе, стичу се и научно-истраживачке компетенције доктора методичких наука:


 • самостално идентификује, научно-критички проучава и сопственим истраживањима обогаћује савремене токове, нове идеје и концепције, иновативне системе и моделе методике разредне наставе;
 • креативно примјењује научна психопедагошка сазнања и достигнућа методике васпитног рада у истраживању и унапређивању механизама васпитног дјеловања у разредној настави;
 • успјешно врши теоријско-компаративна проучавања актуелних тема из методике разредне наставе;
 • иновативно користи методологију савремених квантитативних и квалитативних истраживања у развијању, реализацији и финализацији самосталних и тимских експерименталних и емпиријских неексперименталних истраживања актуелних, сложених, научно и друштвено релевантних проблема методике разредне наставе;
 • самостално конструише и стандардизује теоријски утемељене и тематски прикладне инструменте у научно-истраживачким и истраживачко-развојним пројектима из методике разредне наставе;
 • финализира и дисеминира (на научним и стручним скуповима и објављивањем у рецензираним публикацијама) резултате самосталних научних истраживања у методици разредне наставе;
 • селекционише кључне теоријско-методолошке проблеме, самостално истражује и развија иновативне концепције и моделе одређеног предмета и програмског подручја разредне наставе.


Могућност уписа докторских студија и линк за упис


Право уписа на трећи циклус имају кандидати који су завршили други циклус студија (мастер студије). Више информација важних за упис докторских студија може се наћи на линку, али и у информатору на линку.


План студија


План трећег циклуса - докторских студија методике разредне наставе са свим значајним информацијама налази се на сљедећој интернет адреси: упис. Информације се састоје од обавеза и права студената, обавезних и изборних модула, као и израде докторске дисертације.


Завршетком трећег циклуса студија стиче се академски назив доктор наука – методике разредне наставе.Контакт


Водитељ студијског програма је доц. др Дарко Ратковић / darko.ratkovic@ff.unibl.org.


Секретар студијског програма је