Трећи циклус учитељског студија – докторске студије из методике разредне наставе

Докторске студије (III циклус учитељског студија) из МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ се реализују у три академске године или шест семестара. У оквиру сваког семестра студент стиче 30 ЕЦТС бодова (за академску годину 60 ЕЦТС), што током докторских студија износи 180 ЕЦТС бодова. Током докторских студија студент реализује 2740 часова самосталног истраживачког рада и 860 часова наставе и консултација. У структури докторских студија из МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ су 4 обавезна предмета – три у I и један у II семестру. Сваки је 10 ЕЦТС бодова (50 часова наставе и консултација и по 50 часова самосталног истраживачког рада). Након тога, у II семестру, студент бира један од шест изборних модула. У оквиру изабраног модула подмодули су обавезни.


Завршетком академских студија на студијском програму III циклуса учитељског студија и даном одбране докторске дисертације кандидат стиче научно звање и академску титулу – доктор наука - методике разредне наставе, уз навођење методичке дисциплине из које је одбрањена дисертација, као и наслова докторске дисертације.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Савремени токови у методици разредне наставе I О 2 3 10
Динамизми васпитног дјеловања I О 2 3 10
Методологија квантитативних и квалитативних истраживања у разредној настави I О 2 3 10
Конструкција и стандардизација инструмената у методичким истраживањима (ОБАВЕЗНИ МОДУЛ) II О 2 3 10
Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе српског језика (ИЗБОРНИ МОДУЛ I) II О 2 3 20
Теоријско-методолошки проблеми почетне наставе математике (ИЗБОРНИ МОДУЛ II) II О 2 3 10
Теоријско-методолошки проблеми наставе природе и друштва (ИЗБОРНИ МОДУЛ III) II О 2 3 20
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Истраживачко-иновациона настава почетног читања и писања (ИЗБОРНИ МОДУЛ I) III О 2 3 10
Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе књижевности (ИЗБОРНИ МОДУЛ I) III О 2 3 20
Иновативне методичке концепције почетне наставе математике (ИЗБОРНИ МОДУЛ II) III О 2 3 30
Иновативне методичке концепције наставе природе (ИЗБОРНИ МОДУЛ III) III О 2 3 15
Иновативне методичке концепције наставе друштва (ИЗБОРНИ МОДУЛ III) III О 2 3 15
Развијање и одбрана истраживачког пројекта докторске дисертација IV О 0 600 30
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Израда и одбрана докторске дисертације V О 0 600 30