Учитељски студиј

„Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима – он је савршен учитељ” (Толстој)


Пишући о учитељу, његовом раду и љубави према дјеци Л. Н. Толстој је истицао: „Ако учитељ воли само посао, онда је добар учитељ. Ако учитељ воли ученика као отац или мајка, он је бољи од оног учитеља који је прочитао све књиге, али не воли своје ђаке. Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима – он је савршен учитељ”.


Такве општеобразовне и стручне компетенције (професионална знања, умјећа, способности и ставове) за рад у савременом васпитању и образовању дјеце млађег школског узраста (I–V разред основне школе) стичу будући креативни учитељи студирајући у оквиру три циклуса (I, II, III) студија разредне наставе на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.

На првом (четворогодишњем или осмосеместралном) студију студенти теоријски и практично се оспоосбљавају за припремање, извођење наставе из свих предмета – српског језика, математике, природе и друштва, физичком, музичког васпитања и ликовне културе у разредној настави (I–V разред, за организовање ваннаставних активности ученика, за партнерску сарадњу са ученичким родитељима и за културну јавну дјелатност школе.


Други циклус master студиј траје једну годину (два семестра). Тада се студенти професионално оспособљавају з аспецијалистично иновирање, унапређивање и евалуацију разредне наставе.

У оквиру трећег циклуса докторских студија методике разредне наставе студенти се оспособљавају за научно-истраживачки рад у васпитно-образовном процесу на млађем школском узрасту.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Методологија педагошких истраживања IX О 2 1 4
Социологија образовања IX О 3 1 5
Методичке иновације у разредној настави математике IX О 2 1 4
Методичке иновације у разредној настави српског језика и књижевности IX О 2 1 4
Инклузија у образовању IX И 1 1 2
Дидактичко-методичка истраживања IX И 1 1 2
Академско писање IX И 1 1 2
Статистика у образовању X О 2 2 5
Докимологија X О 2 1 4
Методичке иновације у настави природе и друштва X О 2 1 4
Основи андрагогије X И 1 1 2
Ваннаставне активности и културно-јавна дјелатност школе X И 1 1 2