Историја

„Историја је свјетлост истине (Historia est lux veritatis)“

 

Од свог настанка, са самим утемељењем Филозофског факултета у Бањој Луци, 1994. године, Студијски програм Историја је настојао да буде расадник знања и вјештина. Прешавши дуг пут са многобројним турбуленцијама, Студијски програм Историја је израстао у најреспектабилнију историографску институцију на простору Републике Српске, са тренутно 20 стално запослених наставника и сарадника. Константним процесом подмлађивања овај студијски програм је данас дошао у позицију да врло оптимистично може посматрати своју институционалну будућност, што се рефлектује управо кроз врло перспективан стручни кадар. Иако је централна оријентација студијског програма усмјерена према комплексним историјским истраживањима, једна од његових основних снага лежи и у широко постављеној мултидисциплинарној еластичности, што омогућује широк дијапазон сарадње са другим наукама. Запосленици Студијског програма Историја су усмјерени према различитим аспектима међународне сарадње, што резултира ефикасним пројектним резултатима и софистицираним експертским усавршавањима. Атмосфера флексибилности и толеранције дјелује подстицајно на студенте, те су односи у оквиру Студијског програма Историја идеални за развој заједничких напора према остварењу есенцијалних циљева историјске науке. 

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Методологија истраживања у области античке историје IX О 2 1 4
Ancient Greek language IX О 2 2 5
Институционална, друштвена и културна историја грчког свијета класичног и хеленистичког периода IX О 3 2 6
Античка историографија IX И 3 2 5
Античка епиграфика IX И 3 2 5
Методологија научних истраживања средњовјековне историје IX О 2 1 4
Средњовјековни латински језик IX О 2 2 5
Општа историја средњег вијека са историографијом IX О 3 2 6
Хришћанство у средњем вијеку IX И 2 2 5
Средњовјековна цивилизација (одабрана поглавља) IX И 2 2 5
Национална историја средњег вијека IX И 2 2 5
Методологија научних истраживања средњовјековне историје IX О 2 1 4
Национална историја средњег вијека IX О 3 2 6
Старословенски језик са ћирилском палеографијом IX О 2 2 5
Општа историја средњег вијека IX И 2 2 5
Историја Византије IX И 2 2 5
Историјска географија средњовјековне Србије и Босне IX И 2 2 5
Друштво у средњовјековној Босни и Србији IX И 2 2 5
Титула жупана у средњовјековној Србији и Босни IX И 2 2 5
Византијски извори и развој византологије IX О 3 2 6
Општа историја средњег вијека IX И 2 2 5
Христолошке распре у Византији IX И 2 2 5
Методологија научних истраживања балканске историје XV- XIX вијека IX О 2 1 4
Балканска историја XV- XIX вијека IX О 4 2 6
Историја Османског царства IX О 2 2 5
Извори за историју Османског царства и основи османске дипломатике IX И 2 2 5
Правни систем, вјерске промјене и статус немуслимана у Османском царству IX И 2 2 5
Систем пореза на Балкану XV- XIX вијека IX И 2 2 5
Методологија научних истраживања нововјековне историје IX О 2 1 4
Општа историја новог вијека IX О 3 2 6
Европска култура у новом вијеку IX И 2 2 5
Латински језик са латинском палеографијом IX О 2 2 5
Византија послије Византије-историја византијског наљеђа након 1453. године IX И 2 2 5
Историја Хабзбуршке монархије од 1437. до 1867. године IX И 2 2 5
Трансформација религије у новом вијеку IX И 2 2 5
Методологија са историографијом новог вијека IX О 2 1 4
Историја српског народа у новом вијеку IX О 3 2 7
Историја Босне и Херцеговине од почетка XIX вијека до 1918. године IX О 2 2 5
Историја српске и јужнословенске идеје IX И 2 2 5
Вјерске заједнице у Босни и Херцеговини у новом вијеку IX И 2 2 5
Приватни живот Срба у XIX вијеку IX И 2 2 5
Методологија научних истраживања у области савремене историје IX О 2 1 4
Општа савремена историја-кључни политички и друштвени феномени IX О 3 2 6
Историја Источне Европе IX О 2 2 5
Савремени Балкан IX И 2 2 5
Историја Централне Европе IX И 2 2 5
Руски XX вијек-друштво и политика IX О 2 2 5
Методологија савремене историје IX О 2 1 4
Општа савремена историја-кључни политички и друштвени феномени IX О 3 2 5
Национална савремена историја (до 1945. године) IX О 3 2 6
Историја Српске православне цркве у XX вијеку IX И 2 2 5
Историографија о југословенској држави IX И 2 2 5
Срби у Другом свјетском рату (1941-1945) IX И 2 2 5
Босанска Крајина у савремено доба IX И 2 2 5
Институционална, друштвена и културна историја Старог Рима X О 3 2 5
Подунавске и балканске провинције Римског царства X И 3 2 5
Позно Римско царство X И 3 2 5
Помоћне историјске науке са латинском палеографијом X О 3 2 5
Свакодневни живот у средњем вијеку X И 3 2 5
Крсташки ратови X И 3 2 5
Историја Византије X И 3 2 5
Босанска Крајина у средњем вијеку X И 3 2 5
Културно насљеђе српског народа у средњем вијеку X И 3 2 5
Дипломатија у средњовјековној Босни и Србији X И 3 2 5
Обласни господари у Босни X И 3 2 5
Медитеран и балканско залеђе у средњем вијеку X И 3 2 5
Византија и Босна X О 3 2 5
Епоха Палеолога X И 3 2 5
Страх у Византији X И 3 2 5
Византијско-српски односи XII- XV вијека X И 3 2 5
Историја српског народа XV-XIX вијека X О 3 2 5
Источно питање X И 3 2 5
Простор Босне и Херцеговине под османском (турском) влашћу X И 3 2 5
Црна Гора од пада под турску власт до 1851. године X И 3 2 5
Војна Крајина, хрватске земље и Дубровачка Република XVI- XIX вијека X И 3 2 5
Помоћне историјске науке X О 3 2 5
Босанска Крајина у новом вијеку X И 3 2 5
Историја географских открића од краја XV до почетка XVIII вијека X И 3 2 5
Историја европске дипломатије од краја XV до почетка XIX вијека X И 3 2 5
Историја југословенске идеје у новом вијеку X И 3 2 5
Општа историја новог вијека од краја XVIII вијека до 1914. године X И 3 2 5
Српски народ у међународним односима XIX и почетком XX вијека X И 3 2 5
Културно насљеђе Срба у новом вијеку X И 3 2 5
Источно питање у XIX и почетком XX вијека X И 3 2 5
Историја Западне Европе X О 3 2 5
Пропаганда у XX вијеку X И 3 2 5
Амерички XX вијек X И 3 2 5
Историја Европске Уније X И 3 2 5
Национална савремена историја (послије 1945. Године) X О 2 2 5
Босна и Херцеговина у југословенској федерацији X И 2 2 4
Национална историјска демографија савременог доба X И 2 2 4
Историја политичких странака у Југославији и Републици Српској X И 2 2 4
Историја Републике Српске X И 2 2 4
Израда самосталног истраживачког рада X О 0 0 10
Израда мастер рада X О 0 0 20