class="logo

Учитељски студиј

„Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима – он је савршен учитељ”

(Толстој)

 

Пишући о учитељу, његовом раду и љубави према дјеци Л. Н. Толстој је истицао: „Ако учитељ воли само посао, онда је добар учитељ. Ако учитељ воли ученика као отац или мајка, он је бољи од оног учитеља који је прочитао све књиге, али не воли своје ђаке. Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима – он је савршен учитељ”.


Такве општеобразовне и стручне компетенције (професионална знања, умјећа, способности и ставове) за рад у савременом васпитању и образовању дјеце млађег школског узраста (I–V разред основне школе) стичу будући креативни учитељи студирајући у оквиру три циклуса (I, II, III) студија разредне наставе на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.

На првом (четворогодишњем или осмосеместралном) студију студенти теоријски и практично се оспоосбљавају за припремање, извођење наставе из свих предмета – српског језика, математике, природе и друштва, физичком, музичког васпитања и ликовне културе у разредној настави (I–V разред, за организовање ваннаставних активности ученика, за партнерску сарадњу са ученичким родитељима и за културну јавну дјелатност школе.


Други циклус master студиј траје једну годину (два семестра). Тада се студенти професионално оспособљавају за специјалистичко иновирање, унапређивање и евалуацију разредне наставе.


У оквиру трећег циклуса докторских студија методике разредне наставе студенти се оспособљавају за научно-истраживачки рад у васпитно-образовном процесу на млађем школском узрасту.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Српски језик 1 I О 2 3 6
Математика 1 I О 3 2 6
Развојна психологија I О 3 2 7
Филозофија васпитања I О 3 0 4
Увод у педагогију I О 2 1 3
Енглески језик I И 2 2 4
Њемачки језик I И 2 2 4
Италијански језик I И 2 2 4
Српски језик 2 II О 3 2 6
Математика 2 II О 3 2 6
Општа педагогија II О 3 1 6
Вокално-инструментална музика II О 1 4 6
Историја васпитања и школства II О 3 1 4
Историја II И 1 1 2
Етика у образовању II И 1 1 2
Екологија II И 1 1 2
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Образовна технологија III О 3 2 7
Основи дидактике III О 3 1 5
Књижевност за дјецу III О 2 2 6
Музичка умјетност III О 2 2 6
Географија III И 1 1 2
Основи биологије III И 1 1 2
Педагошка информатика IV О 1 2 5
Наставни системи IV О 3 2 7
Педагошка психологија IV О 3 4 7
Физичко васпитање и корективна гимнастика IV О 4 2 7
Методика рада у вишеразредном одјељењу IV И 1 1 2
Теорија књижевности IV И 1 1 2
Лијепо писање IV И 1 1 2
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Школска педагогија V О 2 1 4
Методика васпитног рада V О 2 1 4
Васпитање за демократију V О 4 2 6
Дидактичке иновације V О 2 1 3
Култура говора и писмености V О 1 1 4
Ликовна умјетност и дјечије стваралаштво V О 4 3 10
Педагогија рекреативно-спортских активности ученика V И 1 1 2
Продужени и цјелодневни школски боравак V И 1 1 2
Породична педагогија VI О 2 1 4
Методичке основе наставе физичког васпитања VI О 3 0 4
Увод у методику почетне наставе математике VI О 2 2 5
Методика васпитања за демократију VI О 1 1 3
Увод у методику наставе ликовне културе VI О 2 1 3
Увод у методику наставе музичке културе VI О 2 1 3
Педагошка комуникологија VI О 2 1 4
Ликовна форма VI И 1 1 2
Теорија језичке норме VI И 1 1 2
Медијска педагогија VI О 1 1 2
Четврта година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Методика наставе почетног читања и писања VII О 2 1 4
Увод у методику разредне наставе српског језика и књижевности VII О 2 1 4
Увод у методику наставе природе и друштва VII О 2 1 4
Методика наставе музичке културе VII О 1 2 4
Методика наставе физичког васпитања VII О 2 1 4
Методика почетне наставе математике VII О 2 3 4
Методика наставе ликовне културe VII О 1 2 4
Педагогија слободног времена VII И 1 1 2
Интерактивно учење VII И 1 1 2
Методика разредне наставе српског језика и књижевности VIII О 2 3 5
Увод у методологију педагошких истраживања VIII О 2 1 3
Методика наставе природе и друштва VIII О 2 2 5
Методика рада са ученицима са тешкоћама у развоју VIII О 2 1 3
Учење учења VIII И 1 1 2
Школски менаџмент VIII И 1 1 2
СТУДЕНТСКА ПРАКСА VIII О 3 0 5
ЗАВРШНИ РАД VIII О 0 2 7