class="logo

Психологија

Први циклус студија психологије се састоји од 30 обавезних предмета (у које су укључена 2 предмета из страних језика), те 8 изборних предмета које, према својим преференцијама  и доступности предмета у том семестру, студенти одабирају са листе понуђених предмета. На првој години студија нагласак је на усвајању најопштијих теоријских и методолошких знања. Уз предмете из опште психологије и социјалне психологије, студент се упознаје са фундаменталним методолошким и статистичкима приступима истраживању, те стиче и мултидисциплинарни преглед основа психичког живота. Друга година студија упознаје студенте са темељима мјерења психолошких феномена, фундаментима психологије личности, различитим димензијима психичког развоја, те пружа додатне увиде у социопсихолошке феномене. Након што се на прве двије године добро упозна теоријска позадина психичког живота, на трећој години студија се стичу увиди у примијењене гране психологије. Представљају се поставке клиничке психологије, педагошке психологије, психологије рада и социјалне патологије. На изборним предметима на тој години студија се полаже већи нагласак на примјени наученог у реалним контекстима (предмети са називом практикум) или на стицању знања у специфичнијим доменима психологије (нпр. Психологија спорта, Психологија у маркетингу) или сродним дисциплинама (нпр. Увод у социјални рад). Уз то, студент стиче основна знања из педагогије и дидактике како би био оспособљен за организовање одговарајућих едукација. На првом циклусу студија није предвиђен завршни рад, те студент завршава први циклус полагањем посљедњег испита.


Комплетан документ који описује први и други циклус студија, лиценциран 2010. године, се може наћи на План и програм психологије 2010.

У току је процедура ревизије студијских програма за коју ћемо правовремено доставити информације на овој страници.