class="logo

Предшколско васпитање

Информатор за упис на Филозофски факултет 2024-2025. г.


Зашто студирати Студијски програм предшколског васпитања?


Посао васпитача предшколске дјеце је једна од најхуманијих професија која постоји од када постоји човјечанство. Бити васпитач дјеце предшколског узраста значи вољети живот, дивити се свакодневном развоју, бити окружен дјецом која траже љубав и узвраћају љубав. Васпитач предшколске дјеце је креативан, иновативан, отворен, ведар професионалац који осмишљава различите дјечије активности, који се игра са дјецом, прича им приче, учи их животу. Основни мото васпитача увијек је: „Најбоље средство васпитања је личност васпитача“!


Мисија љубави и креативности! - Предшколско васпитање

ВИДЕО


Шта након завршетка Студијског програма предшколског васпитања?


Студијски програм предшколског васпитања је заснован на савременим научним сазнањима који су основа за практични и научни рад у подручјима у којима је заступљена педагогија раног дјетињства. Кадрови са овим звањем запошљавају се у предшколским институцијама, те у другим институцијама, као што су: центри за социјални рад, дјечији домови, педијатријске клинике, клубови за дјецу, играонице, специјализоване установе за рад са дјецом са потешкоћама у развој, редакције часописа, различите медијске куће и друге инстутуције које се баве предшколском дјецом.


Зашто студирати Студијски програм предшколског васпитања на Филозофском факултету у Бањој Луци?


Студијски програм предшколског васпитања и образовања има дугу традицију у Бањој Луци, у трајању од 50 година. Поред тога, дугогодишња традиција културног, научног и образовног дјеловања Филозофског факултета у Бањој Луци, могућност активне партиципације студената у свим важним педагошким питањима, савремено организована настава, пракса која кроз конкретне практичне примјере уводи студенте у професију, упознавање студената са савременим методама и техникама васпитног и/или образовног рада са предшколском дјецом и одраслим особама штитећи права и интересе дјетета, оспособљавање за унапређивање васпитно-образовне праксе само су неке одлике студирања Студијског програма за предшколско васпитање на Филозофском факултету у Бањој Луци.


На путу професионалног оспособљавања за позив васпитача предшколске дјеце, Студијски програм предшколског васпитања препознао је значај сарадње са студентима. Сусретљивост и подршка студентима од стране наставника и сарадника видљиви су како у свакодневној комуникацији тако и у упућивању на наставне садржаје.


Студенти Студијског програма предшколског васпитања активно су укључени у рад Савеза студената Филозофског факултета на побољшању позиције студената, остваривању права студената, пружању помоћи у усавршавању процеса учења и организовању различитих активности.


На Универзитету у Бањој Луци од 2008. године изводи се редовна годишња евалуација наставног процеса и рада наставног особља путем анкетирања студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма, па се може рећи да студенти и на овај начин учествују у процесу побољшања процеса учења и наставе. Поред тога, студенти су у могућности да се критички и аргументовано заузму за идеје које сматрају важним за њихово професионално оспособљавање и напредовање.


Студијски програм предшколског васпитања је препознатљив по томе што настојимо јачати компетенције студената истичући васпитну димензију. Такође, полазимо од идеје да су сви студенти различити и са собом (до)носе различите потенцијале. Богатство је у разликама, а не у тежњи и покушајима да се сви изједначе и буду што сличнији једни другима. Познанства, али и пријатељства, стечена на овом студијском програму, годинама постају све јача и квалитетнија, како између студента, тако и између студената и наставника.


Уз све наведено, студентима се гарантује мобилност и признавање остварених бодова у току дотадашњег образовања на другом универзитету у складу са законом и правилима Европског система преноса и акумулације бодова (ECTS).


Концепција Студијског програма предшколског васпитања


Студијски програм предшколског васпитања и образовања се од својих почетака реализује по узусима Болоњске декларације. Реформа у високом образовању у духу болоњског процеса подразумијева модернизацију темељног професионалног оспособљавања васпитача за савремени стручно-педагошки рад са дјецом предшколског узраста и његово заснивање као петогодишњег високог образовања. Ова пројекција петогодишњег темељног образовања васпитача за планирање, извођење и вредновање васпитно-образовног рада у савременој предшколској установи садржи циљеве студирања, листу обавезних и изборних предмета и остале елементе студијског програма предшколског васпитања и образовања у првом циклусу – додипломском студију (Тhe Дegree Оf Bachelor) и другом циклусу (Мaster) студија.


Назив: I циклус: додипломски студиј (Тhe Дegree Оf Bachelor) предшколског васпитања и образовања


Циљеви:


 1. Стицање професионалних компетенција васпитача предшколске дјеце у планирању, извођењу и вредновању васпитно-образовног рада у предшколским установама;
 2. Оспособљавање студената за разумијевање значаја игре и раног учења за развој дјеце предшколског узраста уз пуно уважавање личности дјетета и дјечијих права;
 3. Обучавање студената првог циклуса за дидактичко-методичко корелирање садржаја предметних подручја у предшколском васпитању и образовању;
 4. Стицање услова за даље школовање и стручно усавршавање.


Назив: II циклус:(Мaster) студиј предшколског васпитања и образовања


Циљеви:


 1. Усавршавање професионалних компетенција васпитача предшколске дјеце у планирању, извођењу и вредновању васпитно-образовног рада у предшколским установама са нагласком на вредновање васпитања и образовања првенствено као процеса, а не само са становишта њихових продуката;
 2. Оспособљавање студената за праћење и разумијевање проблема одрастања дјеце предшколског узраста у савременом свијету у циљу очувања и развоја креативних потенцијала дјеце;
 3. Обучавање студената другог циклуса за педагошка и дидактичко-методичка истраживања процеса и ефеката (продуката) васпитно-образовног рада у функцији њиховог унапређивања;


Наставни план и програм Студија предшколског васпитања је усклађен са европским стандардима, те је компатибилан са програмима других Универзитета. Структура предмета Студијског програма за предшколско васпитање и образовање у Бањој Луци у великој мјери подудара се са лиценцираним студијским програмима који се реализују на сљедећим институцијама:


 • Студијски програм за предшколско васпитање и образовања на Учитељском факултету у Београду;
 • Студијски програм предшколског васпитања на Филозофском факултету у Сплиту;
 • Студијски програм предшколског васпитања на Учитељском факултету у Ријеци;
 • Студијски програм предшколског васпитања на Педагошком факултету у Љубљани.


Како изгледа Студиј за предшколско васпитање?


Наставни план и програм организован је тако да развија теоријске и практичне компетенције студената. Предмети су распоређени према три нивоа: опште педагошке дисциплине (општа педагогија, историја предшколског васпитања, методологија педагошких истраживања и друге); посебне педагошке дисциплине (увод у предшколску педагогију, предшколска педагогија, породична педагогија и друге); појединачне педагошке дисциплине (методика развоја говора, методика упознавања околине и друштвене средине, методика формирања основних математичких појмова и друге). Кроз сваки ниво обезбјеђена су теоријска и практична сазнања. Апликативна страна нарочито долази до изражаја кроз посебне и појединачне педагошке дисциплине, у оквиру којих студенти одрађују и праксу у предшколским установама. Поред педагошке групе предмета Наставним планом и програмом су предвиђени и наставни предмети (опште образовни) који студентима пружају основна знања из других научних области и тиме доприносе унапређењу њихових теоријских и практичних компетенција (филозофија, страни језик, српски језик, основе природних наука, здравствена њега и исхрана дјеце и други).


На другој и трећој години студија (по једну недјељу у сва четири семестра) студенти одлазе у предшколске установе на педагошку праксу из области предшколске педагогије. Поред тога, на трећој години студија организована је методичка пракса из појединих методика предшколског васпитања. Практична примјена наученог и стицање искуства у пракси је редовна активност и студената другог циклуса студија. Студијски програм карактерише примјена разноврсних метода и облика обучавања: практичне вјежбе, израда практичних радова, групне дискусије, пројектне активности, радионице. Поред тога, неки наставни предмети захтијевају од студената да самостално или у малим групама раде на пројектима, примјени радионица и емпиријским истраживања. Мултимедијалне презентације се користе свакодневно како би се садржаји предмета презентовали на најбољи могући начин.


Како уписати Студиј предшколског васпитања у Бањој Луци?


Услови за упис на студијски програм I циклуса предшколског васпитања и образовања су општи и посебни. Општи услови су завршена средња школа. Вреднује се и рангује просјечна оцјена општег школског успјеха. Добро здравствено стање кандидата доказује се одговарајућим документом. Посебни услови утврђују се на квалификационом испиту који се састоји из два дијела:


 1. Тест из опште културе, предшколске педагогије и опредијељености за позив васпитача предшколске дјеце (максимално 31 бод)
 2. Тест из српског језика − максимално 10 бодова 
 3. Тест говорних (3 бода), физичких (3 бода) и музичких (3 бода) способности (максимално 9 бодова у збиру)Услови за наставак студијског програма на II циклусу (Мaster) предшколског васпитања и образовања је успјешно завршен студиј I циклуса (Тhe Дegree Оf Bachelor). Конкурс за упис, са неопходним информацијама везаним за услове уписа и датумом полагања пријемног испита, објављује се на интернет страници Универзитета и Филозофског факултета у Бањој Луци, као и у медијима јавног информисања.


Све информације о упису налазе се у Информатору:

Информатор за упис на Филозофски факултет 2024-2025. г.


Додатне информације


Додатне информације можете прочитати на интернет презентацији Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, али и лично се информисати на адреси: Булевар војводе Петра Бојовића 1А – Кампус, гдје се можете обратити водитељу или секретару Студијског програма за предшколско васпитање.


Уколико имате додатних питања за нас, пошаљите нам мејл на: miroslav.drljaca@ff.unibl.org


Наставни планови


Наставни план I и II циклус Предшколско васпитање