Други и трећи циклус студија на Филозофском факултету у Бањој Луци

Осавремењавање наставног процеса у склопу реформи потакнутих прихватањем „Болоњске декларације“ и на Филозофском факултету у Бањој Луци водило је процесу организовања модела другог и трећег циклуса студија као насљедника модела магистарских постдипломских студија и процедуре израде и одбране докторске дисертације. Данас се наставни процес на Филозофском факултету у Бањој Луци, осим на првом циклусу студија, одвија и на другом циклусу студија (мастер) и трећем циклусу студија (докторске студија) чиме је цјелокупан процес формалног образовања који је могуће остварити на Филозофском факултету у потпуности заокружен.


Други циклус студија организује се на свих шест студијских програма факултета: Филозофија (од школске 2010/11), Историја (од школске 2015/16), Психологија (од школске 2009/10), Педагогија (од школске 2010/11), Разредна настава (од школске 2006/07), Предшколско васпитање и образовање (од школске 2013/14). Трећи циклус студија организује се на студијским програмима Педагогије и Методике разредне наставе. Свршени студенти стичу звања мастера филозофије, мастера историје, мастера психологије, мастера педагогије, мастера разредне наставе, мастера предшколског васпитања те доктора педагошких наука и доктора методике разредне наставе. До средине календарске 2018. године дипломе свршених студената другог циклуса студија укупно је стекло 238 кандидата на свих шест студијских програма. У току студија студентима је пружена могућност ширег теоријског и практичног усавршавања као и могућност студирања у иностранству у оквиру програма размјене студената. Поред упознавања са ширим контекстом области које изучавају, методологијом научно-истраживачког и стручног рада, свршени студенти другог циклуса стичу и формалне услове за даљњи наставак школовања на трећем циклусу студија. Резултати досадашње праксе показују да су наши свршени студенти добро прихваћени у нашој земљи и иностранству захваљујући знањима, искуствима и компетенцијама стеченим на другом циклусу студија, те да је диплома Филозофског факултета препозната и призната широм свијета. У протеклих десет година студијски програми су осавремењавани у складу са потребама времена, тржишта рада и досадашњих искустава у наставно-научној теорији и пракси.

Објављено 10.09.2018.