Предавање: Самовредновање студијских програма

У склопу континуираног професионалног усавршавања наставног особља, Филозофски факултет и Центар за цјеложивотно учење организују предавање на тему Самовредновање студијских програма у сриједу, 27.03.2024. године у 12 часова у амфитеатру 203.


Предавање ће одржати мр Душка Радмановић, помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу у Агенцији за високо образовање Републике Српске.


Излагање ће дефинисати основне елементе процеса самовредновања студијских програма, као и структуру извјештаја о самовредновању, а говориће се и о начину на који се може радити ревизија и измјене студијског програма у складу са законским и подзаконским прописима. 


Највећи дио излагања посвећен је новим стандардима за акредитацију студијских програма, гдје ће бити издвојени одређени сегменти као што су захтјеви у оквиру стандарда 2 „Креирање и усвајање студијских програма“ као што су: покретање заједничких студијских програма, покретање интердисциплинарних и мултидисциплинарних студијских програма, покретање програма на страним језицима, кратки програми студија, подјела предмета на групе, листа изборних предмета и удио изборних предмета у НПП, вредновање стручне праксе с посебним освртом на реализацију педагошке праксе, матрица исхода учења.

Стандард 3 „Учење, подучавање и вредновање усмјерени на студенти“ (методе подучавања, развој будуће каријере студената, величина група за предавања и вјежбе).

Стандард 4 „Упис студената“ са описом процедура за признавање претходног учења и додјељивање ECTS бодова.

Стандард 5 „Људски потенцијали“ (покривеност наставе сопственим кадром, наставници на програму на страном језику, на интердисциплинарним и заједничким студијским програмима, усавршавање административног особља).

Стандард 6 „Ресурси и финансирање“ (минималне потребне површине простора, минималан број библиотечких јединица).

Стандард 7 „Управљање информацијама о студијским програмима“ (систем обраде информација, кључни индикатори квалитета).

Стандард 8 „Информисање јавности о студијским програмима“ (подаци који морају бити доступни јавности).

Стандард 9 „Континуирано праћење, периодична евалуација и ревизија студијских програма“ (анкетирање заинтересованих страна, праћење савремених научних достигнућа, циклично самовредновање).

Стандард 10 „Мобилност“.


Важно!

Подсјећамо вас да смо, према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци у обавези да се, између осталог, и континуирано стручно усавршавамо.


Објављено 21.03.2024.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ