class="logo

Психологија

1. ЦИКЛУС СТУДИЈА


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Дипломирани психолог - 180 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 6 семестара/3 академске године (180 ECTS бодова)
 • Студиј се састоји од 28 обавезних и 10 изборних предмета. Није предвиђено писање завршног рада.


Циљеви студијског програма


Циљеви првог циклуса студија психологије су:


 • Упознати се са предметом, методама и развојем психологије као струке,
 • Овладати основним психолошким појмовима и водећим теоријским системима унутар различитих домена психологије (општа психологија, социјална психологија, развојна психологија, психологија личности, педагошка психологија, клиничка психологија, организациона психологија),
 • Овладати основним методолошким принципима емпиријске оријентације, што обухвата и технике обраде података,
 • Упознати и придржавати се кодекса струке и општих моралних начела у професији психолога као практичара и истраживача,
 • Стећи предуслове за наставак професионалног образовања за област психологије и сродних дисциплина.


Компетенције које се стичу завршетком студијског програма


Након што заврши 1. циклус студија психологије особа је стекла услове да настави студирање психологије, али и других сродних студија. Такође, студент/ткиња који/а заврши 1. циклус стекало/ла је фундаментална знања и вјештине из различитих области психологије, које су примјењиве у каснијем запошљавању. Конкретно, студент који заврши 1. циклус студија психологије оспособљен је да:


 • анализира проблеме, појаве и стручне задатке из различитих психолошко-теоријских перспектива,
 • критички интерпретира научну и стручну литературу;
 • примијени знање из методологије научних истраживања у рјешавању већине постављених проблема;
 • примијени основне процедуре анализе података који се користе у психосоцијалним истраживањима и употријеби адекватне статистичке пакете за обраду података;
 • примијени вјештине самосталног учења које су засноване на научним принципима;
 • оствари адекватну тимску комуникацију;
 • учествује у планирању и реализацији различитих психосоцијалних програма;
 • формира етички суд о појавама у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке.


Структура 1. циклуса студија је од 2007. године конципирана на основу ЕuroPsy квалификационог оквира којег је дефинисао Савез европских друштава психолога, а који представља елементарна начела образовања психолога у европском простору. Документом је предвиђено да завршен први циклус студија психологије не пружа нужне компетенције за обављање психолошке праксе. Предуслов за самостално бављење психологијом су завршени дипломски студиј психологије (укупно 300 ECTS бодова) и једногодишњи радни стаж под супервизијом. Упркос тога, актуелни законски прописи у Републици Српској допуштају да одређене послове у јавном сектору обављају и студенти са завршеним 1. циклусом студија, али који су завршили четворогодишњи студиј са минимално 240 ECTS бодова.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећем линку НАСТВАНИ ПЛАН. Актуелни силабуси појединачних предмета су доступни на страницама одговорних наставника.


Могућност уписа и линк за упис


Студиј могу да упишу особе које имају завршену четворогодишњу средњу школу са минималним просјеком оцјена 2,6. Више информација се налази на страници посвећеној упису , као и у информатору.


2. ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈ, МА)


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Mастер психологије


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 6 семестара/3 академске године, 180 ECTS
 • Студиј се састоји од 14 обавезних и 8 изборних предмета. Студент је обавезан да обави студентску праксу у трајању од 15 радних дана под супервизијом психолога, те напише и одбрани завршни рад (мастер тезу).


Циљеви студијског програма


Циљеви другог циклуса студија психологије су:


 • Стећи високе стручне и моралне компетенције за послове из области психологије, као и стећи посебна знања и вјештина које представљају глобалне стандарде у овој области.
 • Оспособити студента за самостално и стручно обављање психолошке дјелатности у областима примијењене психологије.
 • Испунити предуслове за наставак усавршавања на специјалистичким и докторским студијама.


Kомпетенције које се стичу студијским програмом


Дипломски студиј психологије оспособљава студента за самостални рад на позицији психолога у различитим подручјима примијењене психологије (нпр. школској, клиничкој, организацијској) и истовремено га припрема за научно-истраживачки рад, тј. потенцијални наставак усавршавања на докторским студијама.


Очекује се да је студент, који је завршио други циклус студија психологије, стекао знања, вјештине и професионалне ставове који га чине компетентним за:


 • израду стручних налаза у клиничкој пракси; препознавање потребе клијената и пружање услуга савјетовања; дјеловање на пољу превенције везаном за психосоцијално здравље;
 • разумијевање и коришћење методолошких знања и психолошких тестова; конструисање и коришћење мјерних скала и упитника; примјењивање статистичких техника у статистичком софтверу; разумијевање етичких принципа у пракси и самостално вођење мањих истраживачких пројеката;
 • разумијевање природе когнитивног, афективног, социјалног и моралног развоја; препознавање потенцијала и активно подстицање развоја, нарочито ометених и напредних појединаца;
 • разумијевање природе учења у школи и ван ње; разумијевање сложености образовне установе као система и трендова промјена образовног система; интервенисање у сврху помоћи ученицима, родитељима и наставницима у идентификовању и превазилажењу проблема у учењу и психосоцијалним аспектима живота;
 • разумијевање психолошких процеса, израђивање стручних процјена и сврсисходно интервенисање у радним организацијама; хуманизацију радног процеса и оптимизацију људских потенцијала.
 • професионалну и адекватну комуникацију са појединцима у групама и организацијама, уз уважавање културних и других разлике; вођење тима и рјешавање сукоба на професионалан и конструктиван начин; покретање, вођење и реализовање иницијатива које су засноване на сопственим истраживањима и истраживањима других; праћење, евалуирање и унапређење сопственог рада.


Могућност уписа и линк за упис


Студиј могу да упишу само кандидати који су завршили 1. циклус студија психологије. Више информација се налази на страници посвећеној Упису , као и у информатору.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећој страници НАСТAВНИ ПЛАН.


Контакт


Водитељ студијског програма јe проф. др Страхиња Димитријевић, strahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org


Секретар студијског програма је ма Дејан Кантар, виши асистент / dejan.kantar@ff.unibl.org