class="logo

Предшколско васпитање

1. ЦИКЛУС


Академски назив који се стиче након завршетка студија:


 • дипломирани васпитач предшколске дјеце – 180 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма:


 • За први циклус студија предшколског васпитања и образовања кандидат остварује за сваки семестар 30 бодова или ECTS кредита, за академску годину по 60 ECTS и укупно 180 ECTS (6 семестара, три године студија).
 • Студиј се састоји од 31 обавезан и 8 изборних предмета. Поред наставних предмета наставним планом и програмом предвиђена је обавезна педагошка и методичка пракса. На крају, након положених свих испита, завршених и одбрањених семинарских радова и обављене педагошке и методичке праксе у предшколским установама бране завршни рад.


Циљеви студијског програма


Циљеви првог циклуса студијског програма предшколског васпитања и образовања су:


 1. Стицање професионалних компетенција васпитача предшколске дјеце у планирању, извођењу и вредновању васпитно-образовног рада у предшколским установама;
 2. Оспособљавање студената за разумијевање значаја игре и раног учења за развој дјеце предшколског узраста уз пуно уважавање личности дјетета и дјечијих права;
 3. Обучавање студената првог циклуса за дидактичко-методичко корелирање садржаја предметних подручја у предшколском васпитању и образовању;
 4. Стицање услова за даље школовање и стручно усавршавање.


Компетенције које стичу завршетком студијског програма


Током трогодишњег студирања студенти предшколског васпитања и образовања стичу звање дипломирани васпитач предшколске дјеце (180 ECTS) и сљедеће компетенције:


 • Познавање теоријских сазнања из темељних дисциплина педагошке науке;
 • Познавање основних психолошких сазнања о развоју дјетета, о личности и учењу;
 • Сагледавање друштвеног контекста образовања и филозофије учења са посебним освртом на рано учење;
 • Изради дугорочан план и програм рада заснован на принципима интегрисаног курикулума и развојним карактеристикама дјеце;
 • У дугорочан план и програм интегрише подстицање кључних компетенција на развојно примјерен начин;
 • Израђује оперативне интегрисане планове који омогућавају холистички развој дјеце;
 • Планира примјену различитих стратегија, метода, облика и техника рада, као и материјала и извора знања који су у складу са постављеним исходима развоја и учења;
 • Дневни план структурише тако да обезбјеђује уравнотеженост статичких и динамичких активности, те активности које иницирају дјеца и васпитачи;
 • Све активности усмјерене на развој и учење дјеце темељи на игри и активном учешћу дјеце;
 • Подстиче радозналост, креативност и мотивацију за игру, учење и истраживање;
 • Прилагођава активности у складу са напредовањем, интересима и потребама дјеце;
 • Одабира и користи различите методе и стратегије како би обезбиједио развој и активно учешће сваког дјетета;
 • Израђује, одабира и ефикасно користи материјале и средства којима се подстиче развој дјеце у свим областима;
 • Прилагођава материјале, методе и садржаје као и динамику рада индивидуалним могућностима, потребама и интересовањима дјеце;
 • Користи педагошку документацију прописану легислативом;
 • Користи различите методе и поступке за посматрање и документовање развоја дјетета у свим развојним областима;
 • Познаје и примјењује различите начине евидентирања и документовања развоја дјетета у свим развојним аспектима;
 • Користи податке добијене посматрањем и документовањем како би стекао потпуну слику о дјететовом развоју и учењу и планира наставак рада прилагођен потребама дјеце;
 • Пружа дјеци, колегама и родитељима правовремене, тачне и конструктивне повратне информације о развоју дјетета, штитећи повјерљивост информација;
 • Организује простор и центре активности који омогућуавају примјену различитих облика рада, подстичу игру, истраживања и самостално кориштење материјала;
 • Користи средства за рад, опрему и материјале у складу заштите здравља и безбједности дјеце;
 • С дјецом утврђује правила понашања и досљедно их примјењује у управљању групом;
 • Успоставља рутине и помаже дјеци да их усвоје;
 • Редовно и на адекватне начине информише родитеље о напретку дјетета;
 • Комуницира са родитељима, користећи различите писане и усмене форме, обраћа се родитељима с поштовањем и професионално у свим ситуацијама;
 • Укључи родитеље у различите активности у групи и предшколској установи, те у доношење релевантних одлука које се односе на њихову дјецу;
 • Користи различите форме и методе за пружање стручне подршке ридитељима о томе како могу да подрже развој дјеце код куће;
 • Као дио стручног тима предшколске установе иницира и остварује сарадњу са различитим установама, организацијама и институцијама у заједници и користи ресурсе заједнице за подршку дјеци и породицама;
 • Користи педагошку документацију регулисану легислативом;
 • Евалуира сопствену васпитно-образовну праксу и постигнућа на основу објективних показатеља ради планирања свог професионалног развоја;
 • Израђује индивидуални план стручног усавршавања, заснован на самопроцјени и спољњој процјени;
 • Користи формалне, неформалне и информалне прилике за професионални развој у складу са процјењеним потребама;
 • Сарађује са колегама и узима у обзир њихове повратне информације за постављање сопствених циљева за развој;
 • Доприноси тимском раду у функцији професионалног развоја (активи, заједнице за учење и слично);
 • Пружа помоћ другим васпитачима и дијели своје знање и искуство;
 • Учествује у евалуацији рада, постигнутих резултата установе и доприноси постављању циљева за даљи развој;
 • Ради ефикасно у тиму, подржавајући активности, пројекте и истраживања на нивоу вртића и установе;
 • Иницира и учествује у организацији и реализацији активности у вези са промоцијом предшколства и установе;
 • Организује, припрема план и реализује приредбе и друге активности на нивоу вртића и установе.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих обавезних и изборних предмета је доступна на сљедећем линку НАСТВАНИ ПЛАН. Актуелни силабуси појединачних предмета су доступни на страницама одговорних наставника.


Могућност уписа и линк за упис


Услови за упис на студијски програм 1. циклуса предшколског васпитања и образовања су општи и посебни. Општи услови су завршена четворогодишња средња школа. Вреднује се и рангује просјечна оцјена општег школског успјеха. Добро здравствено стање кандидата доказује се одговарајућим документом. Посебни услови утврђују се на квалификационом испиту који се састоји из два дијела:


 • провјера способности из говора, физичке и музичке способности,
 • провјера опште културе и знања из педагогије и српског језика.


Више информација се налази на страници посвећеној упису , као и у информатору.


2. ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈ, МА)


Академски назив који се стиче након завршетка студија:


 • Mастер предшколског васпитања - 120 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма:


 • У другом циклусу (Мaster) студија предшколског васпитања и образовања студент остварује за сваки семестар (VII – X) по 30 бодова или ECTS кредита, за IV и V годину студија по 60 ECTS, што је укупно 120 ECTS (4 семестра, 2 године студија).
 • План другог циклуса студија предшколског васпитања и образовања обухвата двије групе предмета: обавезне и изборне. У току другог циклуса студија, студенти слушају и полажу испит из четрнаест обавезних и четири изборна предмета. На крају, након положених свих испита и израде мастер рада приступају одбрани мастер рада.


Циљеви студијског програма


Циљеви другог циклуса студијског програма предшколског васпитања и образовања су:


 1. Усавршавање професионалних компетенција васпитача предшколске дјеце у планирању, извођењу и вредновању васпитно-образовног рада у предшколским установама са нагласком на вредновање васпитања и образовања првенствено као процеса, а не само са становишта њихових продуката;
 2. Оспособљавање студената за праћење и разумијевање проблема одрастања дјеце предшколског узраста у савременом свијету у циљу очувања и развоја креативних потенцијала дјеце;
 3. Обучавање студената другог циклуса за педагошка и дидактичко-методичка истраживања процеса и ефеката (продуката) васпитно-образовног рада у функцији њиховог унапређивања;


Компетенције које стичу завршетком студијског програма


Након другог циклуса, током двогодишњег студирања студенти предшколског васпитања и образовања стичу звање мастер предшколског васпитања (120 ECTS) и сљедеће компетенције:


 • Планирање и програмирање рада у предшколској установи уз пуно уважавање принципа индивидуализације и инклузије;
 • Израду стручних анализа васпитно-образовне праксе;
 • Препознавање потреба дјетета и пружање услуга породици у погледу савјетовања за васпитно-образовно дјеловање у смислу превенције, корекције и подстицања развоја дјетета;
 • Разумијевање природе когнитивног, афективног, социјалног и моралног развоја дјетета;
 • Разумијевање природе игре и учења у предшколској установи и ван ње;
 • Схватање значаја игре и њеног култивисања за развој маште и формирање креативне личности;
 • Разумијевање сложености образовне установе као система и трендова промјена образовног система;
 • Интервенисање у сврху помоћи дјетету, родитељима и васпитачицама у идентификовању и превазилажењу проблема у развоју;
 • Професионалну и адекватну комуникацију са појединцима, групама и организацијама, уз уважавање културних и других разлика;
 • Вођење тима васпитачица и рјешавање конфликата на професионалан и конструктиван начин;
 • Покретање, вођење и реализовање иницијатива које су засноване на сопственим истраживањима и истраживањима других; праћење, евалуирање и унапређење сопственог рада;
 • Владање педагошком статистиком у сфери дескриптивне статистике, те на елементарном нивоу узрочног укрштања варијабли;
 • Владање потребним нивоом информатичке писмености;
 • Познавање елементарне методологије потребне за мања операционална истраживања и прораду теорије;
 • Оспособљеност за квалитативна истраживања, за студију случаја и сличне истраживачке приступе;
 • Оспособљеност за анализу рада са даровитом дјецом, за примјену и креирање васпитних модела који стимулишу креативност, као и за истраживање даровитости и креативности;
 • Оспособљеност за израду мастер рада


Могућности уписа и линк за упис


За упис на други циклус студија предшколског васпитања и образовања кандидати морају завршити први циклус студија предшколског васпитања и образовања и положити пријемни испит за други циклус. У условима пријаве већег броја кандидата/кандидаткиња на студиј другог циклуса, предност имају студенти с више остварених бодова који се добијају на основу просјечне оцјене постигнуте у току студија на првом циклусу и бројем освојених бодова на пријемном испиту.

Више информација се налази на страници посвећеној упису, као и у информатору.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећој страници НАСТВАНИ ПЛАН.


Контакт


Водитељ студијског програма је 

доц. др Сања Партало / sanja.partalo@ff.unibl.org


Секретар студијског програма је 

ма Тања Глишић, виши асистент / tanja.glisic@ff.unibl.org