class="logo

Педагогија

1. ЦИКЛУС СТУДИЈА


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Дипломирани педагог - 240 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 8 семестара/4 академске године (240 ECTS бодова)
 • Студиј се састоји од 44 обавезних и 8 изборних предмета. Студент је обавезан да уради семинарске радове на прве три године студија. Предвиђено је писање завршног - дипломског рада.
 • У првом циклусу студија настава се изводи у виду универзитетских предавања, усмјеравајуће организованог групног и индивидуалног рада студената, семинара, интерактивних вјежби, консултација и студентске праксе, а са позитивним искуствима у реализацији наставног процеса на даљину, Студијски програм Педагогије има преференцију да настави и са овим видом е-наставе. Саставни дио наставног процеса је извођење праксе у образовним институцијама, на терену, у виду малих акционих истраживања и самосталног рада студената.


Циљеви студијског програма


Циљеви првог циклуса студија педагогије су:


 1. Упознавање предмета и подручја, задатака, кључних сазнања и позиција научних педагошких дисциплина и њиховог односа са тангентним наукама које проучавају одређене аспекте одрастања, васпитања и образивања дјеце и младих и цјеложивотног учења одраслих.
 2. Усвајање темељних и системских теоријских (опште педагошких, историјско педагошких, компаративно-педагошких, информатичко-педагошких, социо-педагошких, образовно-технолошких и других) сазнања у функцији изградње плодотворне педагошке културе, хуманистичке и професионално-етичке оријентације.
 3. Дидактичко-методичко оспособљавање за апликативно испитивање, организовање, праћење и иновирање наставе, ваннаставног и цјелокупног васпитно-образовног процеса, креирање и реализацију стручног усавршавања васпитача и наставника, те свог професионакног развоја.


Компетенције које се стичу завршетком студијског програма


Током четверогодишњег школовања студенти педагогије развијају сљедеће компетенције:


 • познавање теоретских сазнања из темељних дисциплина педагошке науке,
 • познавање кључних достигнућа педагога у националној и свјетској историји педагогије,
 • познавање основних психолошких сазнања о развоју дјетета, о личности и учењу,
 • сагледавање друштвеног контекста образовања и филозофије учења, односно поучавања,
 • познавање кључних спознаја из породичне педагогије као и метода и техника сарадње са родитељима,
 • владање педагошком статистиком у сфери дескриптивне статистике те на елементарном нивоу узрочног укрштања варијабли као што су разлике аритметичких средина, квадрат разлика, корелације и трендови,
 • овладавање елементарном методологијом потребном за мања операционална истраживања и прораду теорије,
 • овладавање потребним нивоом информатичке писмености,
 • посједовање основних сазнања о организацији наставе, управљању и руковођењу школом,
 • оспособљеност за компарацију наставних система те њихово проучавање,
 • извођење, опсервација и вредновање различитих видова интерактивног учења,
 • основе методичких вјештина у предметима друштвених и природних наука те у спорту и умјетничким областима,
 • вођење савјетодавних сесија, педагошко терапијско дјеловање,
 • способност проучавања и анализе слободног времена те властита оспособљеност за продуктивно кориштење слободног времена,
 • оспособљеност за примјену разних модела индивидуализације као и за проучавање ефеката индивидуализације,
 • дјеловање у различитим сферама педагошке патологије као што је ресоцијализација, инклузија, социјална патологија и слично,
 • основне менаџерске компетенције, односно информисаност о њима,
 • оспособљеност за акциона истраживања,
 • оспособљеност за педагошку дијагностику,
 • оспособљеност за анализу ефикасности модела обуке за учење учења, за примјену наставних модела учења те израду и креирање нових апликативних наставних модела.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећем линку НАСТВАНИ ПЛАН. Актуелни силабуси појединачних предмета су доступни на страницама одговорних наставника.


Могућност уписа и линк за упис


Студиј могу да упишу особе које имају завршену четворогодишњу средњу школу са минималним просјеком оцјена 2,6. Више информација се налази на страници посвећеној упису, као и у информатору.


2. ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈ, МА)


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Mастер педагогије (60 ECTS)


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 2 семестра/1 академска година, 60 ECTS
 • Студиј се састоји од 11 обавезних и 2 изборна предмета. Студент је обавезан да напише и одбрани завршни рад (мастер тезу).
 • У другом циклусу студија настава се изводи у виду интерактивно-комуникацијски прожетих предавања, радионица, симулација, израде изведбено-наставних модела, израде истраживачких пројеката, израде магистарског рада, менторства и индивидуалних консултација.


Циљеви студијског програма


Циљеви другог циклуса студија педагогије су:


 1. Оспособљавање за конструктивно-критичко анализирање педагошке литетатуре и дисеминацију нових сазнања у педагошкој јавности и пракси.
 2. Увођење у педагошко-методолошке научно-истразивачке концепте, истразивачке методе и технике истраживања, статистичке обраде и анализе резултата у функцији унапређивања васпитно-образовног процеса у породицама, педагошким установана и организацијама, слободном времену, спорту, школама, дјечијим и ђачким домовима, широј заједници, и другим факторима у чијем фокусу је васпитање дјеце и младих и перманентно образовање одраслих.
 3. Развој видокостручних компетенција (знања, способности, умјења) за педагошко дијагностификовање стања, домета и проблема у васпитно-образовном процесу у педагошким институцијама и организацијама, стално отклањање препрека, унапређивање тог процеса, планирање, евалуацију и иновирање наставе, учења, подучавања и образовања (формалног, неформалног и информалног).
 4. Стицање услова за упис на трећи циклус докторске студије педагогије.


Kомпетенције које се стичу студијским програмом


У оквиру овог звања студенти ће посједовати сљедеће компетенције:


 • оспособљеност за проучавања и анализе перманентног образовања, и развијена властита оспособљеност за перманентно образовање,
 • усвојеност адекватног нивоа пословне педагошке културе као и оспособљеност за проучавање нивоа ове културе у школама, међу наставницима и ученицима,
 • оспособљеност за анализу утицаја медија на педагошке исходе као и креирање педагошки пожељних комуникацијских модела,
 • oспособљеност за квалитативна истраживања, за студију случаја и сличне истраживачке приступе,
 • оспособљеност за анализу футуролошких концепција, за планирање и предвиђање у сфери образовања,
 • оспособљеност за анализу рада са даровитим ученицима, за примјену и креирање наставних модела који стимулишу креативност, као и за истраживање даровитости и креативности,
 • оспособљеност за модерну педагошку докимологију,
 • оспособљеност за анализу ефикасности модела обуке за учење учења, за примјену наставних модела учења те израду и креирање нових апликативних наставних модела,
 • оспособљеност за израду магистарског рада.


Могућност уписа и линк за упис


Студиј могу да упишу кандидати који су завршили 1. циклус студија педагогије. Више информација се налази на страници посвећеној Упису, као и у информатору.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећој страници НАСТВАНИ ПЛАН.


3. ЦИКЛУС СТУДИЈА ПЕДАГОГИЈЕ


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Доктор педагошких наука - 180 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 6 семестара/3 академске године (180 ECTS бодова)
 • Конципирање садржаја наставе, односно назив и распоред наставних предмета изведен је ускладу са програмима који се остварују у Болоњи, Бечу, Београду, Љубљани и Загребу. Сваки предмет је конципиран у складу са сагледавањима будућности педагошке науке и праксе. Овим је избјегнуто понављање додиломских и мастер студија, а обезбијеђено да кандидати раде модерне и актуелне дисертације потребне за ефикасно васпитање и образовање у будућности.
 • Комплетан наставни план докторских студија дат је у шест модула, при чему кандидати у прва четири модула имају по два обавезна предмета и један изборни. Сваки изборни предмет покрива по једну од четири области: андрагогију, дидактику, општу педагогију и предшколску педагогију. Сваки обавезни предмет се полаже кроз ракурс теме коју кандидат бира за дисертацију.


Циљеви студијског програма


Циљеви трећег циклуса студија педагогије су:


 • Самостално елаборирање најактуелнијих педагошких тема;
 • Самостално рјешавање практичних и теоријских проблема педагошке науке и праксе;
 • Развијање и унапређивање наставне праксе примјеном савремене теорије, методике и истраживачких метода;
 • Самостално идентификовање кључних истраживачких питања користећи одговарајуће квантитативне и квалитативне методолошке приступе;
 • Иницирање и укључивање у остваривање националних и међународних пројеката у области теорије и праксе васпитања и образовања;
 • Критичко анализирање, процјењивање и примјењивање нових научних сазнања и педагошких идеја;
 • Овладавање професионалним нивоом анализе и саопштавање истраживачких налаза;
 • Објављивање радова у индексираним домаћим и страним часописима;
 • Оспособљавање за чланство у истраживачким тимовима;
 • Критичко сагледавање и преиспитивање педагошке теорије и васпитне праксе;
 • Овладавање статистичком и методолошком апаратуром за истраживање актуелних педагошких феномена и преношење на студенте и друге истраживаче.


Компетенције које се стичу завршетком трећег циклуса студија педагогије


Студенти ће завршетком овог студија моћи:


 • Да самостално елаборирају најактуелније педагошке теме, да их прикажу у односу на савремену педагошку теорију и праксу;
 • Да самостално рјешавају практичне и теоријске проблеме педагошке науке и праксе;
 • Да развијају и унапређују наставну праксу примјеном савремене теорије, методике и истраживачких метода;
 • Да самостално идентификују кључна истраживачка питања користећи одговарајуће квантитативне и квалитативне методолошке приступе;
 • Да иницирају и да се укључују у остваривање националних и међународних пројеката у области теорије и праксе васпитања и образовања;
 • Да критички анализирају, процјењују и примјењују нова научна сазнања и педагошке идеје;
 • Да овладају професионалним нивоом анализе и саопштавања истраживачких налаза;
 • Да објављују своје радове у индексираним домаћим и страним часописима;
 • Да су оспособљени радити као чланови истраживачких тимова;
 • Да критички сагледавају и преиспитују педагошку теорију и васпитну праксу;
 • Да овладају статистичком и методолошком апаратуром за истраживање актуелних педагошких феномена те да их могу пренијети на студенте и друге истраживаче.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећем линку НАСТВАНИ ПЛАН. Актуелни силабуси појединачних предмета су доступни на страницама одговорних наставника.


Могућност уписа и линк за упис


Студиј могу да упишу особе које имају завршен први и други циклус студија педагогије. Више информација се налази на страници посвећеној упису, као и у информатору.


Контакт


Водитељ студијског програма је 

проф. др Тамара Прибишев-Белеслин / tamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org


Секретар студијског програма је 

ма Немања Вукановић, асистент / nemanja.vukanovic@ff.unibl.org