Organizacija fakulteta

Филозофски факултет у Бањој Луци основан је Законом о универзитету, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила средином 1993. године. Прва генерација студената Филозофског факултета у Бањој Луци започела је студије академске 1994/95. године. За почетак рада такве високошколске установе на ширем бањалучком подручју чекале су генерације младих преко педесет година.  У том времену (прије оснивања Филозофског факултета) у Бањој Луци постојало је организовано школовање наставног кадра. Поред учитељске школе, која је радила од 1933. године, у овом граду постојала је и Виша педагошка школа (1950) која је трансформисана у Педагошку академију. Тај континуитет школовања наставног кадра у Бањој Луци потврђен је и Законом о универзитету из 1993. године у којем је утврђено да „Педагошка академија у Бањој Луци наставља рад као Филозофски факултет у Бањој Луци“. Овом Одлуком  Народна скупштина законски је уобличила потребе овог подручја за школовањем професорског кадра за васпитно-образовне и просвјетне институције у Републици Српској. Урађени су наставни планови и програми, изабрани први наставници и 1. октобра 1994. године почео је рад Филозофског факултета у Бањој Луци са седам студијских одсјека.

            Од 1995. године, Филозофски факултет континуирано је биљежио успјехе у свом раду и развоју. Након двије године рада од четири студијска одсјека Филозофског факултета (географија, математика, физика и биологија) Народна скупштина Републике Српске 12. јуна 1996. године формирала је Природно-математички факултет а након двије године од Одсјека за физичко васпитање формиран је Факултет за физичко васпитање и спорт.

            У фебруару 2005. године, у оквиру Студијског програма за учитељски студиј, почео је са радом Центар за учитељски студиј у Дервенти. Одлуком Управног одбора Универзитета од 27.03.2009. године долази до издвајања 9 лиценцираних студијских програма и формирања Филолошког факултета и Факултета политичких наука. До тог момента са 15 студијских програма Филозофски факултет по броју студијских програма, студената и професора био је највећи факултет Универзитета у Бањој Луци а вјероватно и у БиХ.           

            Филозофски факултет поред наставне дјелатности значајно се ангажовао и у областима научне и издавачке дјелатности. Од оснивања, па и у самом ратном периоду, Факултет је организовао више успјешних научних скупова и округлих столова. Поред тога, наставници и сарадници овог Факултета учествовали су на већем броју научних скупова на универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Источном Сарајеву и иностранству.

            Издавачка дјелатност спада у битне сегменте ангажовања Факултета, наставника и студената. Већ више од десет година Факултет издаје Часопис за хуманистичке и друштвене науке «Радови». Поред тога, Факултет је постепено развијао и властиту издавачку дјелатност. За потребе наставног и научноистраживачког рада Факултет развија и сопствену библиотеку, која већ сада има преко осамдесет хиљада књига. Филозофски факултет у Бањој Луци успјешно остварује сарадњу са филозофским, филолошким и учитељским факултетима.

Уписујући се на Филозофски факултет у Бањој Луци, на први циклус студија, студент се заправо уписује на један од шест студијских програма Филозофског факултета:

 1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈЕ
 2. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ
 3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈЕ
 4. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ
 5. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЧИТЕЉСКОГ СТУДИЈA
 6. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске (Рјешење број: 07.1-4462/07 од 02.07.2007.године) сви студијски програми Филозофског факултета су лиценцирани и добили дозволу за рад у оквиру Универзитета у Бањој Луци.

Настава се остварује према наставном плану и програму одговарајућих наставних група на нашем Факултету и то у виду предавања (општи и специјални курсеви), вјежби, семинара, консултација, менторског рада, студијске праксе, стручне и педагошке праксе, стручних екскурзија.

            Завршетком студија првог циклуса, који траје три или четири године, и чијим завршетком се стиче 180 бодова, односно 240 бодова по Европском систему за пренос бодова (у даљем тексту: ECTS), лице стиче академску титулу и одговарајуће стручно звање у одређеном научном пољу, одређене научне области, уз назнаку броја ECTS бодова.

            Листа стручних и академских звања која се стичу завршетком првог циклуса студија на студијским програмима Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци:

 1. Филозофија: Професор филозофије са 180 ECTS (трогодишњи студиј).
 2. Педагогија: Дипломирани педагог са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 3. Психологија: Дипломирани психолог са 180 ECTS (трогодишњи студиј).
 4. Историја: Професор историје са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 5. Учитељски студиј: Професор разредне наставе са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 6. Предшколско васпитање: Дипломирани васпитач са 180 ECTS (трогодишњи студиј).

Након завршеног првог циклуса студија кандидат може уписати на овом Факултету и други циклус који траје једну годину (60 ECTS) или двије године (120 ECTS) у зависности од трајања првог циклуса.

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.