Научноистраживачки рад

У оквиру свих студијских програма Филозофског факултета континуирано су реализовани научноистраживачки пројекти. Већина је организована на нивоу научних скупова, округлих столова, симпозијума и конференција. Филозофски факултет од 2000. године традиционално организује научни скуп. Од 2016. године скуп носи назив Бањалучки новембарски сусрети, чији се рад одвија у оквиру секција са посебним темама. Називи претходних скупова са заједничком темом су били:


 • Наука и образовање ‒ битни чиниоци српске духовности (2000);
 • Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека (2001);
 • Наука и наша друштвена стварност (2002);
 • Јединство наука данас (2003);
 • Традиција и савременост (2004);
 • Наука и образовање (2005);
 • Култура и образовање (2006);
 • Наука и савремени друштвени процеси (2007);
 • Наука, култура и идеологија (2008);
 • Научна и духовна утемељеност друштвених реформи (2009);
 • Култура и образовање ‒ детерминанте друштвеног прогреса (2010);
 • Квалитет наставног и научног рада и Болоњски процес (2011);
 • Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације (2012);
 • Вриједности и протуврјечја друштвене стварности (2013);
 • Критичко мишљење ‒ фактор развоја науке и друштва (2014);
 • Стање и перспективе истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама (2015);
 • „Бањалучки новембарски сусрети 2016“ (Tом I: Постструктурализам / постмодерна – пола вијека послије; Идентитети и историјски процеси, Том II: Истраживања у психологији; Изазови васпитања и образовања у теорији и пракси);
 • Бањалучки новембарски сусрети 2017 (теме секција: Античка филозофија и савремени свијет; Мађари и Јужни словени; Истраживања у психологији; Токови, проблеми и перспективе васпитно-образовног процеса.


Након скупова штампани су зборници радова. Поред Бањалучких новембарских сусрета, Факултет је организовао и већи број скупова у оквиру студијских програма: филозофије, историје, психологије и педагогије.


На научним скуповима, осим наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци учествовали су и бројни излагачи из Босне и Херцеговине и иностранства.


На Факултету је реализован већи број пројеката. У периоду од 2007. до 2014. године реализовани су сљедећи пројекти:


 • Систем вриједности младих у послијератном друштву у БиХ (2007);
 • Данашњи говор младих Бања Луке (2007);
 • Православна духовност у српској књижевности 20. вијека (2008);
 • Културни утицаји и системи вриједности у књижевности РС (2008);
 • Млади и друштвене вриједности у локалној заједници (2008);
 • Живот и обичаји Лијевча поља (2008);
 • Друштвене и психолошке одреднице толеранције међу младима у БиХ (2008);
 • Бања Лука ‒ змамените жене у прошлости града (2008);
 • Језичко и књижевно насљеђе на просторима Републике Српске и БиХ (2008 - 2009);
 • Реперкусије глобализације на друштва у цјелини (2009);
 • Лингвостилистичка, лингвистичка и версолошка испитивања књижевног текста на тлу Босне и (старе)Херцеговине (2009);
 • Превенција и сузбијање алкохолизма и наркоманије код младих (2009);
 • Учење и развој дјеце са посебним потребама (2009);
 • Вршњачко насиње у основној школи (2009);
 • Рођени да стварају: ред рођења, способност, даровитост и креативност (2010 - 2011);
 • Насиље и злостављање младих (2011);
 • Развијеност система зависносложених реченица као средство идентификације и корекције специфичних језичких потешкоћа код дјеце предшколског узраста (2010);
 • Методика високошколске наставе и интеркултурално образовање (2012);
 • Реформа наставног плана и програма науке о културном насљеђу у БиХ (2013-2014);
 • Културно-историјски контакти бих са медитеранским, централно-европским и балканским просторима (2014 - 2015);
 • Истраживање сложених друштвених идентитета младих на простору западног Балкана (2014 – 2015);


Наставницима и сарадницима Филозофског факултета омогућен је одлазак на научне скупове у земљи и иностранству.


У току 2016. године основан је и Институт за хуманистичке и друштвене науке, као подорганизациона јединица Филозофског факултета, што ће несумњиво унаприједити научноистраживачки рад Факултета.