class="logo

Историја

1. ЦИКЛУС СТУДИЈА


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Дипломирани професор историје - 240 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 8 семестара/4 академске године (240 ECTS бодова)
 • Студиј се састоји од 35 обавезних и 14 изборних предмета (понуђених 22). Предвиђено је писање Завршног рада.


Циљеви студијског програма


Циљеви првог циклуса студија историје су:


 • Упознати се са предметом, методама и развојем историје као науке,
 • Овладати основним историјским терминима, чињеницама, процесима из области Опште историје, Националне историје и Помоћних историјских наука,
 • Овладати основним принципима методологије историјске науке,
 • Упознати и придржавати се кодекса науке и струке, као и општих моралних начела у професији историчара као истраживача и наставника,
 • Стећи предуслове за наставак професионалног образовања за област историје и хуманистичких дисциплина.


Компетенције које се стичу завршетком студијског програма


Након што заврши 1. циклус студија историје особа је стекла услове да настави студирање историје, али и других хуманистичких студија. Такође, студенти који заврше 1. циклус стекли су фундаментална знања и вјештине из различитих области историје, које су примјењиве у каснијем запошљавању. Конкретно, студент који заврши 1. циклус студија историје оспособљен је да:


 • чита и анализира историјске изворе,
 • користи научну и стручну литературу;
 • примијени знање из методологије научних истраживања у рјешавању спорних и отворених питања у историографији;
 • примијени основне процедуре анализе историјских извора како би извукао адекватне закључке;
 • примијени вјештине у хеуристичкој фази, а затим у критици текста и исказа (спољашња и унутрашња критика);
 • оствари тимску комуникацију са колегама које се баве сличним темама из опште или националне историје;
 • учествује у планирању и реализацији различитих пројеката локалне, националне и опште историје;
 • формира закључке у складу са постулатима критичке историографије.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета налази се код свих наставника и сарадника Студијског програма и може се добити од њих на лични захтјев, као и у Студентској служби Факултета. Актуелни силабуси појединачних предмета су доступни на страницама одговорних наставника.


Могућност уписа


Студиј могу да упишу особе које имају завршену четворогодишњу средњу школу са минималним просјеком оцјена 2,6.НАСТВАНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА2. ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ, МА)


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Mастер историје


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 2 семестара/1 академска година, 60 ECTS
 • Студиј се састоји од 9 области, при чему студенти бирају једну од њих. Они су дужни да положе шест испита (четири обавезна и два изборна), те да напишу један истраживачки рад. На крају студија морају да одбране Завршни рад (мастер тезу).


Циљеви студијског програма


Циљеви другог циклуса студија историје су:


 • Стицање способности за читање и анализу историјских извора; усавршавање из појединих области које су студенти сами изабрали
 • Испуњавање предуслова за наставак усавршавања на докторским студијама.


Kомпетенције које се стичу студијским програмом


Дипломски студиј историје оспособљава студента за наставни рад, уз припрему за научно-истраживачки рад.

Очекује се да је студент, који је завршио други циклус студија историје, стекао знања, вјештине и професионалне ставове који га чине компетентним за:


 • самостална истраживања у области локалне, националне и опште историје;
 • разумијевање и коришћење методолошких знања у историографији;
 • разумијевање чињеница везаних за догађаје и процесе из прошлости;
 • разумијевање природе учења наставе историје у школи и ван ње;
 • разумијевање историјских процеса, уз могућност поређења са саврменим догађајима и процесима;
 • професионалну и адекватну комуникацију са појединцима у групама и организацијама, у случају пројеката који подарзумијевају такав вид активности.


Могућност уписа


Студиј могу да упишу кандидати који су завршили 1. циклус студија историје, при чему полажу пријемни испит (есеј на задату тему). Поред њих други циклус студија историје могу уписати кандидати који су завршили сродне хуманистичке науке, али морају положити тест који обухвата 50 питања из свих области историје (при чему кандидат мора тачно одговорити на 51% питања).


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета доступан је у Служби за постдипломске студије Филозофског факултета, као и код руководиоца Студијског програма, те се може добити на лични захтјев заинтересованих особа.


НАСТВАНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА


Контакт


Водитељ студијског програма је 

проф. др Боривоје Милошевић / borivoje.milosevic@ff.unibl.org


Секретар студијског програма је ма Дејан Дошлић, виши асистент / dejan.doslic@ff.unibl.org