Предшкослко васпитање

„Дијете поручује одраслом, помози ми да ово урадим само“ 

(Марија Монтесори)


Основни циљ студијског програма Предшколског васпитања и образовања је оспособљавање студената за обављање педагошке дјелатности у предшколским установама на стручан и научно утемељен начин, а како би се унаприједио квалитет живота дјетета, породице, и друштва у цјелини. Студијски програм за предшколско васпитање и образовање Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци почео је са радом академске 2007/08. године, а наставља пријератну традицију предшколског васпитања и образовања у Бањалуци. У току 2018/19. академске године са нашег студијског програма изаћи ће десета генерација студената који су вишу стручну спрему стекли студијем у трогодишњем трајању.   

   

У 2013. години лиценциран је Наставни план и програм студија Предшколског васпитања и образовања по систему да први циклус траје три године (са 180 ЕЦТС бодова), а други циклус двије академске године (120 ЕЦТС бодова), тј. за оба циклуса 300 ЕЦТС бодова. Уписана је већ пета генерација мастер студија. Убрзано сазријевање свијести о значају предшколског узраста за развој цјелокупне личности, што је услов добробити читавог друштва, поставља на дневни ред концепт студирања 4 + 1, брже него што смо очекивали, тим прије што су на њега прешли студијски програми у окружењу.


Планираним релиценцирањем овог студијског програма младима у Републици Српској дале би се веће могућности за оптималну едукацију уз реалне шансе за адекватно запослење што би доприњело смањењу тежњи младих ка миграцији из Републике Српске. Истовремено, на ширем плану, то би био још један допринос борби против депопулације становништва Републике Српске. 

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Савремене концепције предшколског васпитања VII О 3 2 7
Психологија учења и стваралаштва предшколског дјетета VII О 3 1 6
Мотивација предшколског дјетета VII О 3 1 6
Савремене теорије и модели у методици предшколског васпитања VII О 3 2 6
Центри за стваралаштво и учење VII И 2 1 5
Предшколско дијете и музика VII И 2 1 5
Педагошка статистика VIII О 3 2 6
Васпитање за демократију VIII О 2 1 4
Педагошка информатика VIII О 2 2 4
Савремени курикулум у предшколском васпитању VIII О 3 1 6
Природни облици кретања и игра VIII И 2 1 5
Методика васпитања за здраво одрастање VIII И 2 1 5
Самостална стручна пракса VIII О 0 6 5
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Инклузија у предшколском васпитању и образовању IX О 3 2 6
Методичке основе индивидуализације у предшколском васпитању и образовању IX О 2 1 5
Менаџмент у предшколском васпитању и образовању IX О 2 1 5
Увод у методологију педагогије IX О 3 2 8
Креативност и ликовно моделовање IX И 5 1 5
Дијете и савремене информатичке технологије IX И 2 1 5
Методологија педагогије X О 2 2 6
Дјечија игра и рано учење X О 3 2 6
Академско писање X И 2 1 3
Истраживање предшколског васпитања X И 2 1 3