class="logo

Предшколско васпитање

„Дијете поручује одраслом, помози ми да ово урадим само”

(Марија Монтесори)

 

Основни циљ студијског програма Предшколског васпитања и образовања је оспособљавање студената за обављање педагошке дјелатности у предшколским установама на стручан и научно утемељен начин, а како би се унаприједио квалитет живота дјетета, породице, и друштва у цјелини. Студијски програм за предшколско васпитање и образовање Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци почео је са радом академске 2007/08. године, а наставља пријератну традицију предшколског васпитања и образовања у Бањалуци. У току 2018/19. академске године са нашег студијског програма изаћи ће десета генерација студената који су вишу стручну спрему стекли студијем у трогодишњем трајању.


У 2013. години лиценциран је Наставни план и програм студија Предшколског васпитања и образовања по систему да први циклус траје три године (са 180 ЕЦТС бодова), а други циклус двије академске године (120 ЕЦТС бодова), тј. за оба циклуса 300 ЕЦТС бодова. Уписана је већ пета генерација мастер студија. Убрзано сазријевање свијести о значају предшколског узраста за развој цјелокупне личности, што је услов добробити читавог друштва, поставља на дневни ред концепт студирања 4 + 1, брже него што смо очекивали, тим прије што су на њега прешли студијски програми у окружењу.


Планираним релиценцирањем овог сту­диј­ског програма мла­ди­ма у Ре­пу­бли­ци Срп­ској да­ле би се веће могућ­ности за оптималну еду­ка­ци­ју уз ре­ал­не шан­се за аде­кват­но запослење што би до­при­ње­ло сма­ње­њу те­жњи младих ка ми­гра­ци­ји из Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Истовремено, на ширем плану, то би био још један допринос борби против депопулације становништва Републике Српске.

Прва година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Филозофија I О 2 0 3
Српски језик I О 3 2 7
Основи педагогије I О 3 1 5
Музички практикум I О 2 3 6
Историја предшколског васпитања I О 2 1 4
Енглески језик 1 I И 2 2 5
Њемачки језик 1 I И 2 2 5
Италијански језик 1 I И 2 2 5
Психологија предшколског дјетета II О 3 2 8
Теорије васпитања II О 2 2 6
Социологија образовања II О 2 1 5
Педагогија слободног времена II И 2 1 4
Естетика II И 2 1 4
Енглески језик 2 II И 2 3 7
Њемачки језик 2 II И 2 3 7
Италијански језик 2 II И 2 3 7
Друга година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Увод у предшколску педагогију III О 3 2 6
Књижевност за предшколску дјецу III О 3 1 4
Култура говора III О 2 1 4
Основе математике III О 2 1 4
Основе природних наука III О 2 1 4
Ликовна култура III О 2 1 4
Педагогија спортских активности III И 2 1 3
Дјечије језичко стваралаштво III И 2 1 3
Предшколско васпитање IV О 3 2 7
Породична педагогија IV О 3 1 5
Екологија IV О 2 1 4
Увод у формирање основних математичких појмова IV О 2 1 4
Физичко васп. (рекреативни п. - колокви) IV О 1 2 4
Социологија породице IV И 2 1 4
Дјечије ликовно стваралаштво IV И 2 1 4
Студентска пракса IV О 0 2 3
Трећа година
Назив предмета Сем. Статус П В ЕЦТС
Увод у методику ВОР-а V О 3 2 6
Методика упознавања околине и друштвене средине V О 3 1 5
Методика физичког васпитања V О 3 1 5
Методика ликовног васпитања V О 3 1 5
Методика формирања математичких појмова V О 3 2 6
Домска педагогија V И 2 1 3
Алтернативно предшколско васпитање V И 2 1 3
Усмјерене активности и учење VI О 3 2 6
Методика развоја говора VI О 3 1 5
Методика музичког васпитања VI О 3 1 5
Здравствена њега и исхрана дјеце VI О 2 2 5
Сценски израз и луткарство VI О 2 1 3
Студентска пракса VI О 0 2 3
ЗАВРШНИ РАД VI О 0 3 3