Како се уписати?

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА


 1. Основни услов за упис је завршено четворогодишње средње образовање (у складу са посебним одредбама конкурса).
 2. Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 3. Редослијед кандидата за упис на студијски програм I године I циклуса студија утврђује се на основу: општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности. Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.
 4. Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе), обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова утврђених ранг- листом.
 5. У случају истог броја два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова остварених на квалификационом испиту или испиту за провјеру склоности и способности.
 6. На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности не испуњавају критеријуме из конкурса.


ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ


 1. Кандидат за упис на први циклус студија дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту; 3) доказ о уплати за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.
 2. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.
 3. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.
 4. Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли Филозофског факултета.


ПРОГРАМ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА


Вријеме полагања квалификационог испита утврђује се конкурсом за упис у прву годину првог циклуса студија.


Квалификациони испит за први циклус студија обухвата програмске садржаје наставних предмета из одговарајуће средње школе, који су од значаја као предзнања потребна за успјешно студирање на првом циклусу Факултета.


У овом поглављу изложени су програми за полагање квалификационих испита студијских програма првог и другог циклуса студија Филозофског факултета.


I СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈE


Пријемни испит:

 • Тест из филозофије - максимално  40 бодова
 • Тест из српског језика - максимално  10 бодова


Литература:

 • Филозофија - Уџбеници Филозофије за средњу школу (гимназија – општи смјер)
 • Српски језик - Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)


II СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ


Пријемни испит:

 • Тест из педагогије - максимално 35 бодова
 • Тест из српског језика - максимално 15 бодова


Литература:

Хрестоматски избор текстова (скрипта) од аутора:

 • Nil, A.S. (1979). Слободна деца Самерхила. Београд: БИГЗ ( 77-218. стр.)
 • Pelcer, D. (2002). Дете звано То. Београд: Лагуна. (35-45 и 109-123 стр.)
 • Влаховић, Б. и Франковић, Д. (1995). Педагошка хрестоматија. Београд: Агена. (34-37 и 441-445 стр.).
 • Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)


III СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈE


Пријемни испит:

 • Тест из психологије - максимално  30 бодова
 • Тест способности - максимално  20 бодова


Литература:

 • Стојаковић, П. (2013). Психологија за 2 разред гимназије. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства .
 • Стојаковић, П. (2002). Психологија − радна свеска за 2 разред гимназије. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.


IV СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈE


Пријемни испит:

 • Тест из историје - максимално  40 бодова
 • Тест из српског језика - максимално  10 бодова


Литература:

 • Историја - Уџбеници Историје за средњу школу (гимназија – општи смјер)
 • Српски језик - Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)


V СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЧИТЕЉСКOГ СТУДИЈА


Пријемни испит:

 • Тест основних знања и интересовања за учитељски студиј - максимално  30 бодова
 • Tест из српског језика - максимално  20 бодова


Прије тестирања стручне комисије провјеравају физичке, музичке и говорне способности и резултати тих провјера су елиминаторни. Провјеравању физичких, музичких и говорних способности могу приступити кандидати који имају примјерно владање и општи просјек успјеха 3,5 и више.


Литература:

 • Др Д. Бранковић, др М. Илић: Увод у педагогију и дидактику.
 • Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)


VI СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА


Пријемни испит:

 • Тест из основа педагогије и опште културе - максимално  30 бодова
 • Тест из српског језика - максимално   9 бодова
 • Тест говорних способности - максимално   3  бода
 • Тест физичких способности - максимално   3  бода
 • Тест музичких способности - максимално   5  бодова


Литература:

 • Др Д. Бранковић, др М. Илић: Увод у педагогију и дидактику.
 • Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)