Информатор 2017/2018 за први циклус студија

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

НАСТАНАК И РАЗВОЈ


Филозофски факултет у Бањој Луци основан је Законом о универзитету, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила средином 1993. године. Прва генерација студената Филозофског факултета у Бањој Луци започела је студије академске 1994/95. године. За почетак рада такве високошколске установе на ширем бањалучком подручју чекале су генерације младих преко педесет година. У том времену (прије оснивања Филозофског факултета) у Бањој Луци постојало је организовано школовање наставног кадра. Поред учитељске школе, која је радила од 1933. године, у овом граду постојала је и Виша педагошка школа (1950) која је трансформисана у Педагошку академију. Тај континуитет школовања наставног кадра у Бањој Луци потврђен је и Законом о универзитету из 1993. године у којем је утврђено да „Педагошка академија у Бањој Луци наставља рад као Филозофски факултет у Бањој Луци“. Овом Одлуком Народна скупштина законски је уобличила потребе овог подручја за школовањем професорског кадра за васпитно-образовне и просвјетне институције у Републици Српској. Урађени су наставни планови и програми, изабрани први наставници и 1. октобра 1994. године почео је рад Филозофског факултета у Бањој Луци са седам студијских одсјека.


Од 1995. године, Филозофски факултет континуирано је биљежио успјехе у свом раду и развоју. Након двије године рада од четири студијска одсјека Филозофског факултета (географија, математика, физика и биологија) Народна скупштина Републике Српске 12. јуна 1996. године формирала је Природно-математички факултет, а након двије године од Одсјека за физичко васпитање формиран је Факултет за физичко васпитање и спорт.


У фебруару 2005. године, у оквиру Студијског програма за учитељски студиј, почео је са радом Центар за учитељски студиј у Дервенти.


Одлуком Управног одбора Универзитета од 27.03.2009. године долази до издвајања 9 лиценцираних студијских програма и формирања Филолошког факултета и Факултета политичких наука. До тог момента са 15 студијских програма Филозофски факултет по броју студијских програма, студената и професора био је највећи факултет Универзитета у Бањој Луци, а вјероватно и у БиХ.


Филозофски факултет поред наставне дјелатности значајно се ангажовао и у областима научне и издавачке дјелатности. Од оснивања, па и у самом ратном периоду, Факултет је организовао више успјешних научних скупова и округлих столова. Поред тога, наставници и сарадници овог Факултета учествовали су на већем броју научних скупова на универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Источном Сарајеву и иностранству.


Издавачка дјелатност спада у битне сегменте ангажовања Факултета, наставника и студената. Већ више од десет година Факултет издаје Часопис за хуманистичке и друштвене науке „Радови“. Поред тога, Факултет је постепено развијао и властиту издавачку дјелатност. За потребе наставног и научноистраживачког рада Факултет развија и сопствену библиотеку, која већ сада има преко осамдесет хиљада књига.


Филозофски факултет у Бањој Луци успјешно остварује сарадњу са филозофским, филолошким и учитељским факултетима.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА


Уписујући се на Филозофски факултет у Бањој Луци, на први и други циклус студија, студент се заправо уписује на један од шест студијских програма Филозофског факултета:


 1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈЕ
 2. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ
 3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈЕ
 4. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ
 5. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЧИТЕЉСКОГ СТУДИЈA
 6. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА


Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске (Рјешење број: 07.1-4462/07 од 02.07.2007. године) сви студијски програми Филозофског факултета су лиценцирани и добили дозволу за рад у оквиру Универзитета у Бањој Луци.


Настава се остварује према наставном плану и програму одговарајућих наставних група на нашем Факултету и то у виду предавања (општи и специјални курсеви), вјежби, семинара, консултација, менторског рада, студијске праксе, стручне и педагошке праксе, стручних екскурзија.


Завршетком студија првог циклуса, који траје три или четири године, и чијим завршетком се стиче 180 бодова, односно 240 бодова по Европском систему за пренос бодова (у даљем тексту: ECTS), лице стиче академску титулу и одговарајуће стручно звање у одређеном научном пољу, одређене научне области, уз назнаку броја ECTS бодова.


Листа стручних и академских звања која се стичу завршетком првог циклуса студија на студијским програмима Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци:


 1. Филозофија: Дипломирани професор филозофије са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 2. Педагогија: Дипломирани педагог са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 3. Психологија: Дипломирани психолог са 180 ECTS (трогодишњи студиј).
 4. Историја: Дипломирани професор историје са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 5. Учитељски студиј: Дипломирани професор разредне наставе са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 6. Предшколско васпитање: Дипломирани васпитач предшколске дјеце са 180 ECTS (трогодишњи студиј).


Након завршеног првог циклуса студија кандидат може уписати на овом Факултету и други циклус који траје једну годину (60 ECTS) или двије године (120 ECTS) у зависности од трајања првог циклуса.


II  УПИС НА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА


 1. Основни услов за упис је завршено четворогодишње средње образовање (у складу са посебним одредбама конкурса).
 2. Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 3. Редослијед кандидата за упис на студијски програм I године I циклуса студија утврђује се на основу:
 • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.


Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).


На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.


 1. Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе), обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета.
 2. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова утврђених ранг- листом. У случају истог броја два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова остварених на квалификационом испиту или испиту за провјеру склоности и способности.
 3. На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности не испуњавају критеријуме из конкурса.


ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ


 1. Кандидат за упис на први циклус студија дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту; 3) доказ о уплати за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.
 2. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.
 3. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.
 4. Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли Филозофског факултета.

 

III  ПРОГРАМ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

Вријеме полагања квалификационог испита утврђује се конкурсом за упис у прву годину првог циклуса студија.

Квалификациони испит за први циклус студија обухвата програмске садржаје наставних предмета из одговарајуће средње школе, који су од значаја као предзнања потребна за успјешно студирање на првом циклусу Факултета.


У овом поглављу изложени су програми за полагање квалификационих испита студијских програма првог и другог циклуса студија Филозофског факултета.


I СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈE

I ЦИКЛУС

 • Тест из филозофије- максимално  40 бодова
 • Тест из српског језика- максимално  10 бодова


Литература:

Филозофија ‒ Уџбеници Филозофије за средњу школу (гимназија – општи смјер)

Српски језик ‒ Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)

 

II СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ

I ЦИКЛУС

 • Тест педагошке опредијељености, опште информисаности и културе- максимално 35 бодова
 • Тест из српског језика- максимално 15 бодова


Литература:

Хрестоматски избор текстова (скрипта) од аутора:

 • Nil, A. S. (1979). Слободна деца Самерхила. Београд: БИГЗ. ( 77-218. стр.)
 • Pelcer, D. (2002). Дете звано То. Београд: Лагуна. (35-45 и 109-123 стр.)
 • Влаховић, Б. и Франковић, Д. (1995). Педагошка хрестоматија. Београд: Агена. (34-37 и 441-445 стр.)
 • Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)


III СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈE

I ЦИКЛУС


 • Тест из психологије- максимално  30 бодова
 • Тест способности- максимално  20 бодова


Литература:

Стојаковић, П. (2013). Психологија за 2 разред гимназије. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Стојаковић, П. (2002). Психологија − радна свеска за 2 разред гимназије. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

 

IV СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈE

I ЦИКЛУС


Тест из историје- максимално  40 бодова

Тест из српског језика- максимално  10 бодова


Литература:

Историја − Уџбеници Историје за средњу школу (гимназија – општи смјер)

Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија – општи смјер)


V СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЧИТЕЉСКOГ СТУДИЈА

I ЦИКЛУС


Тест основних знања и интересовања за учитељски студиј- максимално  30 бодова

Tест из српског језика - максимално  20 бодова


Прије тестирања стручне комисије провјеравају физичке, музичке и говорне способности и резултати тих провјера су елиминаторни.


Литература:

Branković, D. i Ilić, M. (2011). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comesgrafika.

Српски језик - Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија - општи смјер)


VI СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА

I ЦИКЛУС

‒ Тест из основа педагогије и опште културе - максимално   30 бодова

‒ Тест из српског језика - максимално    9 бодова

‒ Тест говорних способности - максимално    3 бода

‒ Тест физичких способности - максимално    3 бода

‒ Тест музичких способности - максимално    5 бодова


Литература:

Branković, D. i Ilić, M. (2011). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comesgrafika.

Српски језик - Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимназија - општи смјер)


АДРЕСА:


УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А


Телефон: 051/322-780; 322-790; 323-080; 323-530

Факс: 051/325-811

е-mail: info@ff.unibl.org

www.ff.unibl.org


ДЕКАНАТ, СТРУЧНЕ И ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА: Проф. др Бране Микановић (канцеларија бр. 117)

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ: Проф. др Татјана Михајловић (канцеларија бр. 118)

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ИЗДАВАЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ: Проф. др Милена Карапетровић (канцеларија бр. 115)

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА: Зоран Тривић, дипл. правник (канцеларија бр. 116)


СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

(канцеларија бр. 102)


 1. Божана Стојчевић (Учитељски студиј)
 2. Сњежана Радујковић (Учитељски студиј)
 3. Снежана Радинковић (Предшколско васпитање и Педагогија)
 4. Вукосава Дакић (Филозофија, Историја и Психологија)Преузми информатор:

Информатор 2018/2019 за први циклус студија