class="logo

Филозофија

1. ЦИКЛУС СТУДИЈА


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Дипломирани професор филозофије - 240 ECTS


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 8 семестара/4 академске године (240 ECTS бодова)
 • Студиј се састоји од 29 обавезних предмета, 10 изборних предмета и писања завршног (дипломског) рада


Циљеви студијског програма


Циљеви првог циклуса на Студијском програму филозофија су:


 • Упознавање са предметом, методама и развојем филозофије као науке, те овладавање основним филозофским појмовима, принципима и водећим теоријским системима, правцима и школама.
 • Упознавање са основним принципима хуманистичких наука и специфичном улогом филозофије унутар контекста хуманистичких, друштвених и природних наука.
 • Упознавање и придржавање кодекса струке и моралних начела.
 • Стицање предуслова за рад у процесу основног и средњег образовања.
 • Стицање предуслова за наставак образовања у струци.


Компетенције које се стичу завршетком студијског програма


Први циклус студија филозофије оспособљава студента за самостални рад у најосјетљивијем подручју педагошког дјеловања и истовремено га припрема за научно-истраживачки рад, тј. потенцијални наставак усавршавања на мастер студијама. Очекује се да студент након првог цикуса стекне знања и професионалне ставове који га чине компетентним за:


 • познавање темељних филозофских дисциплина
 • развијање и примјену критичког мишљења
 • педагошки рад у образовним институцијама
 • научни рад у подручју филозофских истраживања
 • с обзиром на природу филозофије, способност за интердисциплинарна истраживања филозофско-теоријских феномена


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећем линку НАСТАВНИ ПЛАН. Актуелни силабуси појединачних предмета су доступни на страницама одговорних наставника.


Могућност уписа и линк за упис


Студиј могу да упишу особе које имају завршену четворогодишњу средњу школу и испуњавају остале законске услове. Више информација се налази на страници посвећеној Упису, као и у информатору.


2. ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈ, МА)


Академски назив који се стиче завршетком студија


 • Mастер филозофије


Дужина трајања и обим студијског програма


 • 2 семестра/1 академска година, 60 ECTS
 • Студиј се састоји од 9 обавезних предмета. Студент је обавезан да напише и одбрани завршни рад (мастер тезу).


Циљеви студијског програма


Циљеви другог циклуса студија филозофије су:


 • Оспособљавање студената за самостално и стручно обављање научног и истраживачког рада у области филозофије.
 • Испунити предуслове за наставак усавршавања на докторским студијама.


Kомпетенције које се стичу студијским програмом


Дипломски студиј филозофије оспособљава студента за самостални рад у различитим подручјима теоријске и примијењене филозофије истовремено га припрема за научно-истраживачки рад, тј. потенцијални наставак усавршавања на докторским студијама.


Очекује се да је студент, који је завршио други циклус студија филозофије, стекао знања, вјештине и професионалне ставове који га чине компетентним за:


 • Стицање моралних и професионалних компетенција неопходних за обављање научног рада у контексту филозофије и хуманистичких наука уопште.
 • Омогућавање студентима да самостално и професионално изводе научни рад у области филозофије.
 • Припрему и оспособљавање студената за наставак школовања у оквиру докторских студија.


Могућност уписа и линк за упис


Студиј могу да упишу кандидати који су завршили 1. циклус студија филозофије са најмање 240 ЕЦТС или еквивалент, као и студенти који су завршили први циклус сродне друштвене или хуманистичке науке (историја, психологија, педагогија, социологија, политикологија и сл) са најмање 240 ЕЦТС, уз додатне провјере знања и мотивисаности. Студенти који нису завршили студиј првог циклуса филозофије, а стекну звање мастера филозофије, завршетком другог циклуса филозофије не стичу услове за рад у основном или средњем образовању као наставници из области филозофије, у складу са Законом.

Више информација се налази на страници посвећеној Упису, као и у информатору.


План студија


Актуелни план студија у којем се налази листа свих предмета је доступна на сљедећој страници НАСТВАНИ ПЛАН.Контакт


Водитељ студијског програма једр Милијана Сладојевић-Малеш, / milijana.sladojevic-males@ff.unibl.org


Секретар студијског програма је доц. др Саша Лакета / sasa.laketa@ff.unibl.org