class="logo

Центар за цјеложивотно учење

Центар за цјеложивотно учење Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је дио стратешких планова развоја Филозофског факултета и као такав усмјерен је на организовање програма образовања одраслих, односно краткоричних “non-degree” програма професионалног усавршавања дипломираних, “bachelor” и “master” студената (алумниста) Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, као и других сродних факултета, тренинга усмјерених на професионално усавршавање и оснаживање компетенција свих заинтересованих потенцијалних полазника, а из области којима се у својој основној дјелатности бави Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци (области из домена које покрива шест студијских програма: филозофија, историја, учитељски студиј, предшколско васпитање, психологија и педагогија). Центар за цјеложивотно учење Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци служи и као подчланица за организацију и спровођење љетних и зимских школа за студенте Филозофског факултета и остале заинтересоване полазнике, у сарадњи са другим чланицама Универзитета у Бањој Луци, те другим домаћим и страним образовним установама, те и за организацију конференција, семинара, округлих столова, и сл.


Активности Центра за цјеложивотно учење Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци укључују планирање, израду и провођење програма цјеложивотног учења професионалаца у подручју друштвено-хуманистичких истраживања (филозофска, историјска, педагошка и психолошка), а која нису дио редовне дјелатности Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, односно програма стручног усавршавања којима се не стичу ЕСПБ бодови (радионице, семинари, циклуси предавања, курсеви, љетне и зимске школе, округли столови, семинари и конференције и сл.). 


Програми Центра за цјеложивотно учење Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци базирани су на начелима цјеложивотног учења, дефинисаним Законом о образовању одраслих Републике Српске, те се као такви не сматрају студијем (у смислу Закона о високом образовању Републике Српске). 3 Сви програми Центра за цјеложивотно учење, односно програми образовања одраслих биће тако организовани да ће се полазницима програма додјељивати Сертификати о учешћу у истим од стране Центра за цјеложивотно учење Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, са јасно назначеним називом, трајањем, водитељем програма, те листом остварених компетенција. 


Проф. др Драженко Јоргић, водитељ Центра за цјеложивотно учењеЦентар за цјеложивотно учење: